RSS
 

Notki z tagiem ‘szkoła’

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW

12 cze

Konkurs Plastyczny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na „Logo EKO FESTYNU” w Wiązownicy Kolonii”

dla uczniów szkół w Wiązownicy Dużej, Smerdynie i Czajkowie.

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na  „Logo EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs  Plastyczny „Logo EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii” oraz warunki uczestnictwa w tym konkursie.

 2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

 3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki i Sołectwo Wiązownica Kolonia.

 4. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo prezentującego szczególne walory.

 5. Konkurs obejmuje projekt logo, które będzie wykorzystywane na materiałach promocyjnych i reklamowych, pismach, wydawnictwach, znaczkach, plakietkach, stronie internetowej itp.

 6. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Czajkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Smerdynie.

 7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nagradzane w innych konkursach i które nie były jeszcze nigdy   w jakikolwiek sposób publikowane.

 8. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 9. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów ani z użytymi do tego projektu materiałami.

§ 2.

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie dzieła plastycznego  w formie:Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie  prace konkursowe.

  1. projektu logo dostarczonego w formacie minimum A4 wykonanego ręcznie,  dowolną techniką, przy użyciu różnych form plastycznych.

  2. w projekcie może być zawarta nazwa EKO FESTYN,

  3. projekt może być tylko znakiem graficznym.

 2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie  prace konkursowe.

                                                                                                                             § 3.

Forma nadsyłania prac konkursowych

1.Każda zgłoszona praca konkursowa powinna być na odwrocie opatrzona inicjałami autora i klasą do której uczęszcza. Do dostarczonych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tymi samymi inicjałami oraz klasą z dopiskiem „Konkurs Plastyczny Logo EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii” Koperta powinna zawierać dane autora i wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu .

 1. Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanego własnoręcznie oświadczenia zawartego w załączniku nr.1, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu.

 2. W przypadku nadsyłania kilku prac każda z nich powinna być oznaczona.

 3. Prace konkursowe należy złożyć u dyrekcji szkoły do dnia 28 czerwca 2013 r. do godziny 12.00.

 4. Prace zostaną odebrane ze szkół w tym samym dniu przez przedstawiciela organizatorów Konkursu.

 5. Z chwilą dokonania zgłoszenia na konkurs, osoba wskazana w dokumentacji zgłoszeniowej staje się uczestnikiem konkursu i w pełni akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na załączniku nr.1 do Regulaminu.

§ 4.

Jury konkursu.

 1. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie jury konkursu w skład którego wchodzą: artysta plastyk – przewodniczący, przedstawiciel UMiG Staszów, przedstawiciel Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”, przedstawiciel Sołectwa Wiązownica Kolonia.

 2. Członkowie jury oceniają projekty przyznając punkty wg skali od 0 do 5 biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne, kompozycyjne, zgodność z tematem oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach, kreatywność, oryginalność, kompozycja, umiejętność użycia technik  plastycznych, czytelność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie prac, oraz zgodność z tematyką Konkursu, popularyzowaniem wiedzy na temat ekologii i regionu.

 3. O wyborze zwycięscy Konkursu decyduje ilość uzyskanych punktów.

 4.  W przypadku równej ilości punktów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 5.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej podczas EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii 30 czerwca 2013 roku i na  stronach internetowych Organizatora. (www.soltyswsi.blog.pl; www.dolinakacanki.pl)

 6. Z przebiegu konkursu jury sporządza protokół zawierający informacje  o pracy jury, wyniki głosowania oraz dane laureata. Protokół z prac jury jest dokumentem wewnętrznym Organizatora i nie podlega udostępnieniu bądź opublikowaniu.

 7. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5.

Nagroda w konkursie.

1.Jury przyzna nagrodę główną ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  w postaci sprzętu elektronicznego oraz dwa wyróżnienia.

2. Jeżeli do konkursu przystąpi zespół autorów, nagroda zostanie przyznana dla całego zespołu, a nie dla każdego członka oddzielnie.

§6.

Wykorzystanie pracy i prawa autorskie.

 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z autorem zwycięskiej pracy umowę o przeniesienie na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu logo, oraz prawa własności pracy dostarczonej w ramach konkursu.

 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust.1 będzie miało charakter nieodpłatny.

 3. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy nadesłany projekt narusza prawa autorskie osób trzecich.

 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej

   lub niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

 5. Prace nadesłane na konkurs nie nagrodzone nie będą odsyłane do ich autorów.

                                                                                                                                    § 7.

            Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach  w Regulaminie oraz         o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora. (www.soltyswsi.blog.pl; www.dolinakacanki.pl)

 2. Prace nie opisane nie będą brane pod uwagę.

 3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji.

 5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej

autorem, akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika oraz przetwarzanie ich do celów związanych z organizacją  Konkursu.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji  o Konkursie .

Organizatorzy

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY – PAPIEŻA JANA PAWŁA II

12 maj

W Zespole Szkół  im. PapieżaJana Pawła II w Czajkowie w dniach 13 maja – 19 maja 2013 r organizowany jest Tydzień Patrona Szkoły. Warto zapoznać się z harmonogramem Święta Szkoły. Główne uroczystości Święta Szkoły odbędą się w piątek 17 maja i byłoby niezmiernie miło dzieciakom, gdyby ktoś pojawił się z naszej wioski, bowiem  część dzieci z naszego sołectwa chodzi do tej szkoły. Oto jak zapowiada się ten dzień:

Święto Szkoły z udziałem zaproszonych gości:

Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

1.Montaż słowno – muzyczny

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

- PSP i PG w Czajkowie

2.I Regionalny Bieg Papieski

„Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie” – około godz.11:30

3.Majówka z okazji 93 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II

•Litania do Bł. Jana Pawła II

•występy artystyczne młodzieży

•wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursach

Tako zakładamy wygodnie buty i biegniemy w pierwszym Regionalnym Biegu Papieskim :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

RUSZYŁ PRZETARG NA REMONT SZKOŁY

20 lut

Gmina Staszów ogłosiła przetarg na nadzór inwestorski nad remontem świetlicy socjośrodowiskowej w miejscowości Wiązownica Kolonia w ramach zadania pn.: Remont i wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach: Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice.

Na przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem składa się m. in.:

 

1) Remont dachu w zakresie pokrycia i obróbek blacharskich;
2) Wymiana instalacji odgromowej;
3) Roboty malarskie, na które składa się następujący zakres robót:
- malowanie ścian i sufitów;
- wymiana posadzek;
- wymiana okładzin;
4) Wymiana stolarki;
5) Wymiana opraw oświetleniowych
oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłową realizację zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ.
Zamówienie będzie objęte pomocą w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

Prace powinny ruszyć wczesną wiosną. Planowany termin wykonania 30.04.2013 :)  Oto bezpośredni link do przetargu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDKI

05 lis

Szkoła przed zabezpieczeniem.Wczoraj przy ogromnej pomocy Henryka Jazgary i Sławka Ślusarza (Monkeja:)) przeprowadziliśmy  akcję zabezpieczenia starej, drewnianej szkoły w Wiązownicy Kolonii. Budynek ten do tej pory miał pootwierane okna i stał otworem dla różnej maści wandali, tudzież złodziei. Chociaż ci ostatni niewiele mieliby do zagrabienia, bowiem wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość zostało już przez lata zagarnięte. Budynek ten jako mienie gminne, a przede wszystkim żywa pamiątka dla wielu mieszkańców regionu zasługuje na należyte zabezpieczanie. Tako za pomocą desek zabiliśmy wszystkie otwory i zabezpieczyli drzwi wejściowe. Zdajemy sobie sprawę, iż jest to prowizoryczne zabezpieczenie i dla zdeterminowanego wandala/złodzieja nie będzie stanowić bardzo trudnego wyzwania. Niemniej jednak osoba postronna chcąca wejść do szkoły będzie musiał mocno się nahałasować i nieco natrudzić, co mam nadzieję, że zaalarmuje sąsiadów. Kilka dni później pracownik Publicznej Szkoły Podstawowej z Wiązownicy Dużej dodatkowo zabezpieczył szkołę kolejnymi deskami.

Szkoła po zabezpieczeniu.

W trakcie tego pracowitego dnia wycięliśmy także krzaki przy szkole, teraz plac jest gotowy na ewentualne wyrównanie :) Jeszcze raz dziękuję chłopakom za pomoc.

 
Komentarze (5)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa