RSS
 

Notki z tagiem ‘Staszów’

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

29 lip

W dniu 31 lipca 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 czerwca 2013 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 404/13,

 •  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 405/13, 

 •  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 – projekt nr 406/13, 

 •  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt nr 398/13, 

 •  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 402/13, 

 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/315/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 409/13,

 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 – projekt nr 401/13,

 • zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/369/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku – projekt nr 403/13,

 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 – projekt nr 407/13,

 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 397/13,

 • wyrażenia zgody na wygaszenie prawa użytkowania nieruchomości – projekt nr 399/13,

 • nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych – projekt nr 400/13,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości – projekt nr 408/13.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w Staszowie w dniach 28 maja 2013 r. i 25 czerwca 2013 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

MONITOR STASZOWSKI

27 mar

Nim pojawi się wersja papierowa warto już dziś zapoznać się z Monitorem i wyczytać co w gminie piszczy :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

26 mar

Na najbliższej sesji będzie poddana pod głosowanie uchwała o przyjęciu Programu Opieki nad Zwierzętami… Warto już teraz zapoznać się z projektem i zastanowić się w jaki sposób wspólnie rozwiązać  ten palący problem. W naszych miejscowościach każdego miesiąca pojawiają się bezpańskie psy podrzucane przez ludzi bez wyobraźni. Miejmy nadzieję, że  edukacja (dorosłych) oraz  skoordynowane działania gminy wydadzą zamierzony efekt. Oto treść programu , zastanawiam się nad paragrafem 4, gdzie w punkcie trzecim czytamy: „3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;” Ciekawe jaki to mechanizmy będą? Może dowiem się podczas sesji. Poniżej załącznik do projektu uchwały:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STASZÓW

Cele i kierunki polityki Gminy Staszów wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§1.

Określa się następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwanego dalej Programem:

 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Staszów;

 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Wykonawcy Programu

§2.

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

 1. Gmina Staszów, zwana w dalszej części Gminą, poprzez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu;

 2. Hotel dla zwierząt – Joanna Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, w ramach realizacji zadania pn: „Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Staszów w hotelu dla zwierząt w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 57/IKOŚ/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;

 3. Gabinet Weterynaryjny „CHIRON” Piotr Markiewicz, ul. Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 60/IKOŚ/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku;

 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, poprzez odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z ternu Gminy, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 161/BZP/95/IKOŚ/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Realizacja założonych celów

§ 3.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

 1. odławianie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przekazywanie ich do adopcji lub hotelu dla zwierząt;

 2. przyjęcie przez Gminę pod tymczasową opiekę zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 4. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom odłowionym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

 5. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 6. monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy, w celu ich dokarmiania;

 7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy w gospodarstwie rolnym w miejscowości Zagrody 7, 28-200 Staszów.

§ 4.

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

 3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;

 4. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

 5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom psów i kotów, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela;

§ 5.

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

 1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

 2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy, w ramach działalności w tego typu organizacjach, poprzez:

a)                udostępnienie lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

b)               współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;

c)                promocję podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

d)              pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Źródła finansowania realizacji programu

§ 6.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy Staszów – Rozdział 90019, § 4300 w wysokości 40 000,00 zł oraz Rozdział 90019, § 4210 w wysokości 12 000,00 zł.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 mar

W dniu 27 marca 2013 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 342/13,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027 – projekt nr 343/13,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 – projekt nr 341/13,
d) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej – projekt nr 339/13,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 340/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2012 rok,
informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w Staszowie w dniach 6.02.2013roku i 27.02.2013 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

EKO SPOTKANIE

21 mar

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 lut

W dniu 27 lutego 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 lutego 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 332/13,

 • b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027- projekt nr 337/13,

 • c) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie – projekt nr 331/13,

 • d) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie – projekt nr 335/13,

 • e) zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkola w Smerdynie – projekt nr 336/13,

 • f) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej – projekt nr 333/13,

 • g) zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej – projekt nr 334/13,

 • h) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 – projekt nr 330/13,

 • i) zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 329/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od  21.12.2012 r. do 25.02.2013 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

05 lut

Ostatni protokół z 32 Sesji Rady Miejskiej w Staszowie, który dotyczy m.in. stawek za wywóz śmieci.Protokół dostępny TUTAJ

Na stronie BIP także inne protokoły i treści uchwał. Życzę miłej lektury :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PODZIAŁ NA JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE

03 sty

Oto mapa podziału naszej gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. Strona pochodzi z Monitora Staszowskiego, polecam całość lektury.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

SESJA – WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

10 gru

Dzisiejsza sesja przebiegła zgodnie z harmonogramem i projektem uchwał. Jedyna zmiana dotyczy kwoty za odbiór śmieci segregowanych, która będzie wynosić 7 złotych, a nie jak proponowano 7,50. Burmistrz podkreślał, iż uchwała ta uderza głównie w mieszkańców wsi, którzy do tej pory płacili około 3 złotych a będą płacić 10 lub 7 złotych na miesiąc, za osobę w gospodarstwie domowym. Nadmienił także, iż ustawa rządowa w obecnej formie nie daje możliwości różnicowania opłat dla mieszkańców wsi i miast. Musimy więc płacić każdy tyle samo. Skoro opłaty mają być równe dla wszystkich, to i jakość usług powinna być taka sama dla każdego. Na wsi odbiór śmieci odbywa się raz w miesiącu, a w mieście raz w tygodniu. Uwarunkowane jest to tym, iż według obliczeń obszary wiejski produkują mniej śmieci niż miasto. Plany są takie, aby w niektórych miesiącach odbierać odpady dwa razy w miesiącu, a w reszcie roku tak jak do tej pory. Ma to swoje uzasadnienie, biorąc pod uwagę i tak już wysokie koszty odbioru śmieci. Burmistrz w kolejnych słowach zwrócił się do sołtysów o rzetelne przekazywanie informacji swym społecznościom, które nie będą zadowolone z podwyżek. Dlatego też zabrałem głos przy wolnych wnioskach i zapytaniach, aby uzyskać nieco więcej informacji na ten temat, aby móc coś powiedzieć ludziom w naszej wsi. Zapytałem więc czy dzieci będą tak samo liczone jak dorośli, bowiem znajdują się u nas rodziny wielodzietne (dziesięcioosobowe), dla których koszt 100 lub 70 złotych miesięcznie będzie istotnym obciążeniem dla domowego budżetu. Otrzymałem odpowiedź, iż tak, dzieci będą liczone jak dorośli. Burmistrz odpowiadając na to pytanie zaznaczył, iż trwają prace nad regulaminem, który będzie mógł pomóc tym rodzinom poprzez udzielenie specjalnej bonifikaty czy też innej formy wsparcia.

Kolejną sprawą, którą poruszyłem jest odbiór śmieci z przystanków autobusowych. W naszej wiosce mamy 4 przystanki i choć nie wszędzie znajdują się kosze, to istnieje możliwość ich zamontowania. Dlatego też ważne jest aby była utrzymana tam należyta czystość, co też w dużej mierze zależny od nas samych. Dostałem zapewnienie, że odbiorem śmieci zajmie się gmina i odpowiednie służby. Postawiłem wniosek, aby ujęto ten zapis w regulaminie odbioru nieczystości.

Na koniec zapytałem kiedy dostaniemy odpowiedź na pismo złożone 9 października w sprawie zmiany lokalu wyborczego. Odpowiedź napisało życie uchwałą Rady Miejskiej z 30 października, która utworzyła lokal wyborczy w Wiązownicy Dużej. Mimo tego ludzie, którzy podpisali pismo, pytają co z odpowiedzią. Zapewniono mnie, że oficjalna odpowiedź  zostanie wystosowana w ciągu najbliższych dni.

Tyle wieści z 32 sesji Rady Miejskiej w Staszowie

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROJEKT UCHWAŁY – OPŁATA ZA ŚMIECI

05 gru

Dziś dostałem projekty uchwał na poniedziałkową sesję. Oto jak wyglądają w założeniu opłaty  za odbiór śmieci:

„Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub w §3.

§2.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§3.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§4.
Ustala się stawkę opłaty za odpady gromadzone w pojemniku o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych:
1)120 l -22,00 zł.
2)240 l – 35,00 zł.
3)1100 l -140,00 zł.
4)KP 7 – 640,00 zł.

§5.
Ustala się stawkę opłaty za odpady gromadzone w pojemniku o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla nieruchomości niezamieszkałych:
1)120 l -16,50 zł.
2)240 l – 26,50 zł.
3)1100 l -106,00 zł.
4)KP 7 – 480,00 zł.

§6.
Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę:
l)liczbę mieszkańców zamieszkujących Miasto i Gminę Staszów;
2)ilość wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Staszów odpadów komunalnych;
3)koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu;4)przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.”

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa