RSS
 

Notki z tagiem ‘sesja’

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

22 wrz

W dniu 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 546/14,
 • b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie – projekt nr 549/14,
 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 547/14,
 • d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 – projekt nr 548/14,
 • e) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 541/14,
 • f) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu – projekt nr 542/14,
 • g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu – projekt nr 543/14,
 • h) ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie – projekt nr 544/14,
 • i) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 540/14,
 • j) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 545/14,
 • k) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – projekt nr 550/14,
 • l) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 551/14.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • -  sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22.07.2014 r. do 22.09.2014 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

19 maj

W dniu 21 maja 2014 roku (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się PIĘĆDZIESIĄTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 505/14,

 • b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 506/14,

 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 503/14,

 • d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 – projekt nr 504/14,

 • e) zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 498/14,

 • f) ustanowienia pomników przyrody – projekt nr 507/14,

 • g) zamiany nieruchomości – projekt nr 499/14,

 • h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz na obciążenie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu – projekt nr 508/14,

 • i) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 501/14,

 • j) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 502/14,

 • k) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzenia kontroli w zakresie dysponowania środkami Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów – projekt nr 500/14.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 25.02.2014 r. do 15.05.2014 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

27 lis

W dniu 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 października 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 438/13,

 • b) dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. – projekt nr 436/13,

 • c) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt nr 442/13,

 • d) dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 443/13,

 • e) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 439/13,

 • f) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 – projekt nr 440/13,

 • g) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok – projekt nr 432/13,

 • h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – projekt nr 437/13,

 • i) dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – projekt nr 441/13,

 • j) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 433/13.

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2013 roku.
5. Interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 30.08.2013 r. i 23.09.2013 r.

 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

29 lip

W dniu 31 lipca 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 czerwca 2013 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 404/13,

 •  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 405/13, 

 •  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 – projekt nr 406/13, 

 •  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt nr 398/13, 

 •  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 402/13, 

 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/315/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 409/13,

 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 – projekt nr 401/13,

 • zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/369/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku – projekt nr 403/13,

 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 – projekt nr 407/13,

 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 397/13,

 • wyrażenia zgody na wygaszenie prawa użytkowania nieruchomości – projekt nr 399/13,

 • nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych – projekt nr 400/13,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości – projekt nr 408/13.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w Staszowie w dniach 28 maja 2013 r. i 25 czerwca 2013 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ SESJĘ

06 kwi

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

06 kwi

W dniu 11 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 marca 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian nazw ulic – projekt nr 348/13,
b) zmian nazw ulic – projekt nr 349/13,
c) zmian nazw ulic – projekt nr 350/13,
d) zmian nazw ulic – projekt nr 351/13,
e) nadania nazwy obwodnicy południowej w Staszowie – projekt nr 352/13,
f) nadania nazwy rondu w Staszowie, przy zbiegu ulic Targowej, Kolejowej i obwodnicy południowej – projekt nr 353/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

27 mar

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej był poruszony problem umów na wywoz nieczystości, które obowiązują nas do końca czerwca 2013 roku. Otóż – jak zapewniał burmistrz – nie musimy wypowiadać obecnych umów, bowiem 1 lipca tegoż roku automatycznie przestana one obowiązywać. Każdy więc kto ma podpisaną umowę na wywóz śmieci z PGKiM w Staszowie nie musi jej wypowiadać i nie należy się obawiać, iż potem będziemy płacić dodatkowe pieniądze z tytułu dwóch umów. Burmistrz zapewnił również, iż trwają wstępne prace nad projektem, który da możliwość różnicowania opłat za segregowane śmieci. W zależności od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego zakładane kwoty to:

1 osoba – 7 zł
2 osoby – 6zł
3 osoby – 5zł
4 osoby – 4zł
5 osób i więcej – 3 zł

Są to na razie wstępne przymiarki, ale miejmy nadzieję, że rychło wejdą w życie. Jest to szczególnie istotne dla dużych rodzin, bowiem opłaty radykalnie się zmniejszą. Płatność odbywać się będzie w systemie kwartalnym.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 mar

W dniu 27 marca 2013 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 342/13,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027 – projekt nr 343/13,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 – projekt nr 341/13,
d) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej – projekt nr 339/13,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 340/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2012 rok,
informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w Staszowie w dniach 6.02.2013roku i 27.02.2013 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 lut

W dniu 27 lutego 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 lutego 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 332/13,

 • b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027- projekt nr 337/13,

 • c) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie – projekt nr 331/13,

 • d) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie – projekt nr 335/13,

 • e) zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkola w Smerdynie – projekt nr 336/13,

 • f) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej – projekt nr 333/13,

 • g) zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej – projekt nr 334/13,

 • h) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 – projekt nr 330/13,

 • i) zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 329/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od  21.12.2012 r. do 25.02.2013 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

05 lut

Ostatni protokół z 32 Sesji Rady Miejskiej w Staszowie, który dotyczy m.in. stawek za wywóz śmieci.Protokół dostępny TUTAJ

Na stronie BIP także inne protokoły i treści uchwał. Życzę miłej lektury :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa