RSS
 

Notki z tagiem ‘samorząd’

OBYWATELE DECYDUJĄ!

11 kwi

Ciekawą opcję dla aktywnych obywateli przedstawiło Starostwo Powiatowe w Staszowie. Otóż na stronach tejże jednostki można wpisać propozycję projektów, które mogą być realizowane na terenie naszego powiatu w latach 2014 – 2020. Każdy obywatel może zamieścić swoje uwagi, które starostwo weźmie pod uwagę tworząc ewentualne projekty. Zapraszam serdecznie do księgi życzeń, im więcej tym lepiej :) Oto treść ze strony i cele na jakie można składać propozycje:

W związku z nową perspektywą finansową UE 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zachęcamy mieszkańców powiatu staszowskiego do składania za pomocą poniższego formularza propozycji projektów mogących uzyskać dofinansowanie wg. zamieszczonych celów tematycznych

Cel 1: Wzmacnianie badań naukowych,rozwoju technologicznego i innowacji
Cel 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
Cel 3: Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
Cel 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym priorytety inwestycyjne
Cel 5: Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
Cel 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
Cel 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
Cel 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych)
Cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (oprócz działań systemowych)
Cel 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (oprócz działań systemowych)

TUTAJ DOSTĘPNY FORMULARZ

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ SESJĘ

06 kwi

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

06 kwi

W dniu 11 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 marca 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian nazw ulic – projekt nr 348/13,
b) zmian nazw ulic – projekt nr 349/13,
c) zmian nazw ulic – projekt nr 350/13,
d) zmian nazw ulic – projekt nr 351/13,
e) nadania nazwy obwodnicy południowej w Staszowie – projekt nr 352/13,
f) nadania nazwy rondu w Staszowie, przy zbiegu ulic Targowej, Kolejowej i obwodnicy południowej – projekt nr 353/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

MONITOR STASZOWSKI

27 mar

Nim pojawi się wersja papierowa warto już dziś zapoznać się z Monitorem i wyczytać co w gminie piszczy :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

26 mar

Na najbliższej sesji będzie poddana pod głosowanie uchwała o przyjęciu Programu Opieki nad Zwierzętami… Warto już teraz zapoznać się z projektem i zastanowić się w jaki sposób wspólnie rozwiązać  ten palący problem. W naszych miejscowościach każdego miesiąca pojawiają się bezpańskie psy podrzucane przez ludzi bez wyobraźni. Miejmy nadzieję, że  edukacja (dorosłych) oraz  skoordynowane działania gminy wydadzą zamierzony efekt. Oto treść programu , zastanawiam się nad paragrafem 4, gdzie w punkcie trzecim czytamy: „3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;” Ciekawe jaki to mechanizmy będą? Może dowiem się podczas sesji. Poniżej załącznik do projektu uchwały:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STASZÓW

Cele i kierunki polityki Gminy Staszów wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§1.

Określa się następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwanego dalej Programem:

 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Staszów;

 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Wykonawcy Programu

§2.

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

 1. Gmina Staszów, zwana w dalszej części Gminą, poprzez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu;

 2. Hotel dla zwierząt – Joanna Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, w ramach realizacji zadania pn: „Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Staszów w hotelu dla zwierząt w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 57/IKOŚ/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;

 3. Gabinet Weterynaryjny „CHIRON” Piotr Markiewicz, ul. Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 60/IKOŚ/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku;

 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, poprzez odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z ternu Gminy, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 161/BZP/95/IKOŚ/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Realizacja założonych celów

§ 3.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

 1. odławianie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przekazywanie ich do adopcji lub hotelu dla zwierząt;

 2. przyjęcie przez Gminę pod tymczasową opiekę zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 4. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom odłowionym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

 5. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 6. monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy, w celu ich dokarmiania;

 7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy w gospodarstwie rolnym w miejscowości Zagrody 7, 28-200 Staszów.

§ 4.

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

 3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;

 4. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

 5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom psów i kotów, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela;

§ 5.

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

 1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

 2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy, w ramach działalności w tego typu organizacjach, poprzez:

a)                udostępnienie lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

b)               współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;

c)                promocję podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

d)              pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Źródła finansowania realizacji programu

§ 6.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy Staszów – Rozdział 90019, § 4300 w wysokości 40 000,00 zł oraz Rozdział 90019, § 4210 w wysokości 12 000,00 zł.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 mar

W dniu 27 marca 2013 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 342/13,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027 – projekt nr 343/13,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 – projekt nr 341/13,
d) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej – projekt nr 339/13,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 340/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2012 rok,
informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w Staszowie w dniach 6.02.2013roku i 27.02.2013 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

DOCHODY, WYDATKI I ZADŁUŻENIA GMIN

03 mar

Polecam stronę naszakasa.org.pl oraz mojapolis.pl gdzie znajdziemy przyjazny błyskawiczny, prosty i bezpłatny dostęp do danych finansowych każdej gminy w Polsce.

Oto fragment strony:

Dla kogo jest Nasza kasa?
Aplikację Nasza Kasa stworzyliśmy dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć skąd pochodzą i na co są wydatkowane pieniądze z budżetów samorządów gminnych.

Jeśli jesteś ciekaw:

jak dochody i wydatki twojej gminy zmieniały się w czasie?
jakie jest zadłużenie twojej gminy?
jaką część przychodów gminy stanowią np. wpływy z podatków?
na co gmina wydała w ostatnim roku najwięcej?

… to znaczy, że Nasza Kasa jest dla Ciebie.

Wierzymy, że dane, jakie w Naszej Kasie prezentujemy są tak ważne i ciekawe, że mogą i powinni zainteresować się nią wszyscy świadomi i aktywni obywatele. Jednak tworząc aplikację myśleliśmy szczególnie o lokalnych aktywistach i dziennikarzach, którzy swoją misję rozumieją jako tłumaczenie, ale i kontrolowanie działań lokalnej władzy, a także o samych przedstawicielach samorządu lokalnego, którym aplikacja może pomóc w lepszej komunikacji z mieszkańcami.

Poznaj kondycję swojej gminy

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 lut

W dniu 27 lutego 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 lutego 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 332/13,

 • b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027- projekt nr 337/13,

 • c) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie – projekt nr 331/13,

 • d) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie – projekt nr 335/13,

 • e) zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkola w Smerdynie – projekt nr 336/13,

 • f) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej – projekt nr 333/13,

 • g) zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej – projekt nr 334/13,

 • h) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 – projekt nr 330/13,

 • i) zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 329/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od  21.12.2012 r. do 25.02.2013 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

05 lut

Ostatni protokół z 32 Sesji Rady Miejskiej w Staszowie, który dotyczy m.in. stawek za wywóz śmieci.Protokół dostępny TUTAJ

Na stronie BIP także inne protokoły i treści uchwał. Życzę miłej lektury :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PODZIAŁ NA JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE

03 sty

Oto mapa podziału naszej gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. Strona pochodzi z Monitora Staszowskiego, polecam całość lektury.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa