RSS
 

Notki z tagiem ‘Rada Sołecka’

MŁODZIEŻOWE RADY SOŁECKIE

24 wrz

Sołectwa naszej gminy stają się awangardą nowatorskiego programu w Polsce. Młodzi Gospodarze – tak się nazywa wspólne działanie Fundacji FARMa,  Bibioteki Publicznej w Staszowie oraz Lidera PAFW Jacka Piwowarskiego (Stowarzyszenie Dolina Kacanki). Nasz projekt powstał w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW. Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Głównym celem naszego programu Młodzi Gospodarze jest utworzenie Młodzieżowych Rad Sołeckich, ale przede wszystkim rozbudzenie aktywności obywatelskiej wśród młodych mieszkańców wsi. To głównie od nich samych zależy jaki grunt przygotują sobie do dalszego życia we własnej wiosce. Bo czyja jest ta wioska – jak nie Wasza? 

Na zgłoszenia czekamy do 25 października. 4 osoby w wieku 14-20 lat plus sołtyska/sołtys. Czas nagli a ilość miejsc ograniczona. Aplikujcie już dziś! 

Kliknij w plakat by poznać szczegóły!

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

20 wrz

31 sierpnia 35 mieszkańców naszej wioski postanowiło zdecydować na co przeznaczyć ponad 17 tysięcy złotych w ramach funduszu sołeckiego. Przyszło trzy razy więcej ludzi niż zazwyczaj, co bardzo cieszy i daje nadzięję na przyszłość w budowaniu społeczeńtwa obywatelskiego. Zebranie rozpoczęło się o 17.00, ale z uwagi na nieprawomocność podejmowania uchwał rozpoczęto o 17.30. W drugim terminie można podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

Po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców burmistrz Romuald Garczewski i zastepca burmistrza Tomasz Fąfara przedstawili prezentację dokumentującą czteroletni okres pracy władz samorządowych. W dalszej części w krótkiej formie przekazałem informację na temat sprawozdania sołtysa i Rady Sołeckiej. Najbardziej emocjonującym fragmentem zebrania była część dotycząca zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego. Momentami było barrrrrdzo gorąco, bynajmniej nie w kwestii samego funduszu. Z kilkunastu propozycji zgłoszonych przez mieszkańów wybrano do realizacji i uchwalono następujące:

  1. Zakup kosy spalinowej
  2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów
  3. Zakup ławek, stołów, podłogi i namiotu
  4. Zakup bramek przenośnych na boisko do piłki nożnej

Całkowita kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na te cele to: 17128,27 złotych.

Kliknij w zdjęcie aby przejrzeć fotografie z zebrania.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

MLECZARNIA/ZLEWNIA WŁASNOŚCIĄ GMINY

30 maj

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zlewnia mleka przechodzi na rzecz gminy Staszów. Formalnie decyzją zebrania wiejskiego możemy decydować o przeznaczeniu tej nieruchomości. Przypominam, iż cała sprawa zaczęła się 26 maja 2013 roku, kiedy decyzją zebrania wiejskiego podjęto uchwałę o przejęciu zlewni wraz z ziemią jako mienie gromadzkie. Poniżej decyzja Wojewody:

zlew

zlew2

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ALLELUJA!

20 kwi

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

DRUŻYNA SOŁECKA NA EUROPEJSKIM ŚWIĘCIE JABŁKA

11 wrz

W miniona sobotę nasze sołectwo reprezentowało gminę Staszów w zawodach na Euro Sołtysa podczas Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Nasza drużyna składała się z sołtysa i Rady Sołeckiej. Walczyli Halina Kozłowska, Henryk Jazgara, Marysia Szczepańska (w rezerwie) i ja. Zdjęcia robił sołecki fotograf ;)W kilku konkurencjach przyszło nam zmierzyć się z siedmioma gminami. Jeździliśmy ciągnikami, zbieraliśmy jabłka na czas, śpiewali piosenki, piłowali drewno, tańczyliśmy. Wszystko to aby godnie zaprezentować nasz region. Ostatecznie nie udało się wskoczyć na podium, ale zabawa i promocja sołectwa oraz ziemi staszowskiej była przednia. Wygrała drużyna z gminy Samborzec. Zapraszam na foto relację i krótki wywiad z sołtysem.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZAWODY NA EURO SOŁTYSA

06 wrz

Nasza czteroosobowa drużyna z Sołectwa Wiązownica Kolonia jako jedyna z gminy Staszów weźmie udział w zawodach na Euro Sołtysa podczas Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Godnie będziemy reprezentować naszą wieś i cały region. Zapraszamy w sobotę 7 września na godzinę 15.00 do Obrazowa. Doping przyda nam się w licznych konkurencjach i mamy nadzieję na miejsce na podium :) Im więcej kibiców tym nasze szanse większe. Oto program święta. Uległa zmianie godzina konkursu Na Euro Sołtysa z 17.00 na 15.00. ZAPRASZAMY!

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO

28 maj

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiązownica Kolonia odbytego w dniu 26 maja 2013 roku w Wiązownicy Kolonii

 1.    Zebranie rozpoczęło się o godz.17.30  w drugim terminie i trwało do godz. 20.00.

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności – 50 osób

oraz:

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pan Romuald Garczewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie pan Kryspin Bednarczyk

Radny powiatowy pan Adam Kowal

Aspirant Zdzisław Kuca

3.  Przewodniczącego zebrania został: Jacek Piwowarski, na protokolanta wybrano: Halinę Kozłowską.

4. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

5.    Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników spotkania.
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie planu zebrania i zatwierdzenie go przez mieszkańców.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego.
6. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności.
7. Dyskusja nad przedstawionymi informacjami i sprawozdaniem.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały zebrania wiejskiego dotyczącego uregulowania stanu prawnego i przekazania w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia działki nr 357 leżącej na terenie wsi.
10. Dyskusja i głosowanie nad wyżej wymienioną uchwałą.
11. Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i zmianami, które nastąpią od lipca 2013 roku.
12. Propozycja zadań do realizacji na terenie sołectwa przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz ze środków funduszu sołeckiego.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: „za” 50, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

6. Streszczenie przebiegu obrad:

                        Sołtys wsi Jacek Piwowarski na wstępie zebrania powitał zaproszonych gości i licznie zebranych mieszkańców. W pierwszych słowach zwrócił się do obecnych na sali matek, składając im życzenia z okazji Dnia Matki. Do życzeń dołączyli się także zaproszeni goście i Rada Sołecka.

                        Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania wiejskiego, a następnie wybrano na protokolantkę panią Halinę Kozłowską. Sołtys przedstawił plan zebrania, który jednomyślnie został zatwierdzony przez zebranych. W dalszej części spotkania, ze względu na szybki wyjazd, głos zabrał aspirant Zdzisław Kuca, który przedstawił najczęstsze zagrożenia jakie spotykają mieszkańców na terenie wiejskim. Podjęto także dyskusję nad pracą policji i bezpieczeństwem na drogach.

                        Przewodniczący odczytał protokół z ostatniego zebrania wiejskiego i zapoznał mieszkańców  i zaproszonych gości ze sprawozdaniem z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w 2012 roku.(załącznik nr 2). Po przeczytaniu sprawozdania, nie było większych uwag i dyskusji nad przedstawionymi informacjami.

                        W kolejnej części zebrania głos zabrały dziewczyny z grupy Art z farb, które wygrały Lokalny Program Grantowy dla młodzieży „Mania Działania” realizowany przez Fundację FARMA, pozyskując 1000 złotych na malowanie przystanków w naszej najbliższej okolicy. Magdalena Paprocka przedstawiła ogólny zarys działalności grupy informując zebranych o przyszłych pracach w ramach projektu „Zmalujmy coś razem na przystanku”. Magda poprosiła zebranych mieszkańców o pomoc w realizacji zadania, zarówno na etapie koncepcyjnym, jak także przy samych pracach malarskich.   Mieszkańcy wsi bardzo entuzjastycznie zareagowali na ten pomysł i obiecali wszelką pomoc w poprawie wizerunku naszej okolicy.

                        W dalszej części zebrania głos zabrał burmistrz Romuald Garczewski przedstawiając ogólną sytuacje na terenie gminy, która bezpośrednio ma wpływ na kondycje naszej wsi. Burmistrz podkreślił, iż ubiegły rok był szczególnym dla naszej wsi, bowiem wyasfaltowano lub trwale wyremontowano blisko 3 kilometry dróg gminnych na terenie sołectwa. W porównaniu z całością inwestycji na terenie gminy Staszów jest to niespotykanie dobry wynik. Przedstawił także plany realizacji zadań, które w tym roku są przewidziane na terenie Wiązownicy Kolonii. Część z tych inwestycji już zaczęto realizować, jak choćby remont pomieszczeń i dachu w budynku po byłej szkole podstawowej. Pomieszczenia te mają służyć jako świetlica dla dzieci i być może dla młodzieży, bowiem bardziej szczegółowe zasady funkcjonowania tej placówki zostaną opracowane w późniejszym terminie. Burmistrz podkreślił, iż jego zamierzeniem jest aby świetlica zaczęła pracować w okresie wakacyjnym, ale to zależy od wielu czynników. W obecnej chwili trwa przetarg na wyposażenie tych pomieszczeń na cele świetlicowe.

                        Z innych planowanych inwestycji w naszej wsi wymieniono także modernizację boiska sportowego, utwardzenie placu w celu utworzenia kilku miejsc parkingowych i budowa altanki przy boisku.

                        Kolejnym gościem który zabrał głos był Przewodniczący Rady Miejskiej pan Kryspin Bednarczyk, który w krótkich słowach przedstawił plany inwestycji drogowych na terenie przysiółka Graniecznik. W podobnym temacie zabrał głos także radny powiatowy pan Adam Kowal, który z kolei mówił o inwestycjach powiatowych na terenie wsi i planach na przyszłość.

                        Na tym skończyła się część poświęcona wystąpieniom gości i przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu, którym było zapoznanie obecnych mieszkańców z projektem uchwały zebrania wiejskiego. Uchwała ta dotyczyła sprawy uregulowania stanu prawnego i przekazania działki nr 357  w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia. Po przeczytaniu projektu uchwały wywiązała się dyskusja nad jej treścią i przystąpiono do głosowania. W trakcie rozmowy podkreślano, że teren ten od zawsze leżał w obrębie wsi Wiązownica Kolonia i służył jej mieszkańcom zanim postawiono tam zlewnie mleka. Świadczą o tym relacje naocznych świadków, których oświadczenie jest dołączone do projektu uchwały. Poza tym mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim podkreślili, że działka nr 357 i nieruchomość tam znajdująca się może służyć wszystkim mieszkańcom sołectwa, a w chwili obecnej popada w ruinę o odstrasza swym wyglądem. Zaproponowano, że obiekt ten mógłby służyć jako siłownia, centrum sportu, szatnia dla sędziów i zawodników grających na boisku, czy miejsce spotkań aktywnej młodzieży. Pan Kryspin Bednarczyk zaproponował powołanie Ochotniczej straży Pożarnej na terenie Wiązownicy Kolonii      z siedzibą po byłej zlewni mleka. Po tych dyskusjach przystąpiono do glosowania.  Za przyjęciem uchwały Zebrania Wiejskiego nr 1/2013 z dnia 26 maja 2013 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego i przekazania działki nr 357  w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia byli wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy wsi. Treść uchwały wraz załącznikami stanowi załącznik nr 3.

                        W dalszej części zebrania głos zabrał burmistrz Garczewski i przedstawił informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i zmianami, które nastąpią od lipca 2013 roku. Na bieżąco odpowiadał na liczne pytania mieszkańców i wyjaśniał wszelkie niejasności. Głos zabrała także pani Jolanta Klimek, młodszy referent w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, która rozdała stosownie przygotowane ulotki i służyła pomocą mieszkańcom w temacie odpadów komunalnych.

                        Kolejne dwa punkty planu zebrania wiejskiego połączyły się w całość, gdyż mieszkańcy zgłaszając wolne wnioski jednocześnie wyrażali propozycję zadań do realizacji na terenie sołectwa Wiązownica Kolonia. Obecni na zebraniu poruszyli liczne tematy, które są istotne dla naszej społeczności. Mieszkańcy przysiółka Graniecznik z panem Ryszardem Wawrzkiewiczem i panią Teresą Bąk na czele, podnieśli problem dowozów szkolnych. Teren pod plac manewrowy dla autobusów został udostępniony jesienią ubiegłego roku i do tej pory nie ma dojazdów. Dzieci muszą chodzić piechotą kilka kilometrów, albo liczyć na dowozy przez rodziców. Burmistrz zapewnił, iż ta sprawa zostanie potraktowana priorytetowo         i jeszcze w najbliższych dniach zostanie wyjaśniona. Kolejnym postulatem zgłoszonych przez mieszkańców Graniecznika było połączenie drogą asfaltową wsi Wiązownica Kolonia i Suchowola. W tej sprawie głos zabrał pan Kryspin Bednarczyk i powiedział, że sprawa ta jest dobrze znana władzom samorządowym, które opracowują wspólny plan dogodnego połączenia sieci dróg.

                        Głos zabrał Przewodniczący Rady Sołeckiej pan Henryk Jazgara i wraz z panią Marianną Szczepańską zapytali o przyszłość Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wiązownicy Kolonii. Mieszkańcy obawiają się, iż pewnego dnia zostaną bez opieki zdrowotnej i pytają czy władze gminne  działają w tym kierunku, aby zabezpieczyć nas na taką ewentualność. Burmistrz zabierając głos podkreślił, iż sytuacja w służbie zdrowia jest ogólnie zła i podobne problemy maja inne wiejskie ośrodki zdrowia. Głównym problem jest brak lekarzy i obawia się, że może być problem w  przyszłości w znalezieniu lekarza chcącego leczyć na wsi. Zapewnił jednak, że dołoży wszelkich starań, aby nasza społeczność nie była pozbawiona opieki zdrowotnej.

                        Kolejnym mieszkańcem, który zabrał głos był pan Krzysztof Bryła, który wyraził obawę o odbiór śmieci spod swojej posesji, bowiem droga gminna w przysiółku Zamłynie jest okresowo nieprzejezdna z uwagi na błotnisty teren. Postulat ten łączył się także z wnioskiem o naprawę, albo trwały remont tego odcinka drogi. W temacie dróg zabrał głos także pan Jan Bąk z przysiółka Kopanina, który spytał, czy jest szansa na polepszenie jakości dróg na tym terenie. W temacie dróg odpowiedź najczęściej padała taka, iż w miarę zaplanowanych robót remontowych rumoszem i szlaką będą te drogie naprawiane, a co do budowy dróg asfaltowych, to wszystko zależy od funduszy jakie posiada gmina.

                        Pan Piotr Żyła zapytał o powody zabranie lokalu wyborczego, który z naszej wioski został przeniesiony do Wiązownicy Dużej i czy jest możliwość jego przywrócenia. Pan burmistrz odpowiedział,  że decyzja ta była uwarunkowana ordynacją wyborczą, która mówi, iż lokale wyborcze powinny być w miejscowościach o największej liczbie mieszkańców. Nadmienił także, że lokal wyborczy powinien spełniać warunki, które są określone przepisami. W momencie kiedy trwały prace nad granicami obwodów wyborczych  i miejscami do głosownia, nasz budynek po byłej szkole nie spełniał określonych przepisów. Burmistrz podkreślił, że gmina zapewni dogodny transport dla wszystkich obywateli, którzy będą chcieli spełnić swój wyborczy obowiązek.

                        Na koniec wolnych wniosków i zapytań poruszono sprawę rowu odwadniającego w granicy między wsiami Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia. Obecni na zebraniu zaproszeni goście obiecali od razu zając się tą sprawą i po zakończonym zebraniu udać się na miejsce oględzin.

                        W ostatnim punkcie zebrania wiejskiego sołtys Jacek Piwowarski serdecznie podziękował mieszkańcom wsi za tak liczne przybycie i obywatelską postawę podczas spotkania. Podkreślił, że czuję dumę z mieszkańców i ma wielką nadzieję, że tak duża frekwencja jest początkiem zmian, które już zachodzą w Wiązownicy Kolonii. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego zebrania i zaprosił zebranych do uczestnictwa w Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, które powstało na terenie wsi Wiązownica Kolonia i w swoich działaniach statutowych ma wpisane aktywizację, integrację i rozwój lokalnego środowiska wiejskiego.

                        Dziękując raz jeszcze mieszkańcom i przybyłym gościom zakończono zebranie wiejskie.

7. Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały w sprawie uregulowania stanu prawnego i przekazania działki nr 357 w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia „za” było 50 uczestników zebrania, „przeciw” 0 „wstrzymało się” od głosu 0.

Uchwała została przyjęta .

8. Treść podjętej uchwały – uchwała z załącznikami w załączeniu (3 egz.)

Wolne wnioski zebrania wiejskiego:

Budowa drogi Wiązownica Kolonia – Suchowola przez Graniecznik

Budowa lub remont dróg gminnych w przysiółku Kopanina i Zamłynie

Połączenie drogi gminnej w przysiółku Dzięki

Dowozy szkolne z Graniecznika

Wyrównanie terenu między boiskiem a drogą gminną

 Budowa rowów odwadniających w przysiółku Browary

       Halina Kozłowska                                                       Jacek Piwowarski

         Protokołowała                                                      Przewodniczący zebrania

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W 2012 ROKU

26 maj

Dzisiaj o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wiejskie, na które przyszło blisko 50 osób. Jak na realia naszej wioski, to liczba niespotykanie duża. Liczba, która mam nadzieję, że jest zwiastunem zmian, które zachodzą w naszym środowisku. Gorąco dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie, zabieranie głosu i merytoryczną debatę podczas tego zebrania. Dla tych, których z rożnych względów zabrakło podczas dzisiejszego popołudnia zamieszczam treść Sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie trwało do godziny 20.00 i obfitowało w wiele istotnych dla nas tematów. Bliższe informacje i przebieg spotkanie umieszczę w późniejszym czasie. Tymczasem zapraszam do lektury sprawozdania i liczę na Wasze opinie dotyczące dalszej pracy sołtysa i Rady Sołeckiej. W dużej mierze aktywność mieszkańców ma wpływ na działania ich reprezentantów, dlatego tak ważnym jest aby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i krytyką, która często pomaga korygować pewne działania. Liczę na Wasz głos w debacie:)

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W 2012 ROKU

            Miniony rok, a szczególnie jego druga połowa był dla naszej społeczności rokiem zmian. Zmian na stanowisku sołtysa i Rady Soleckiej ale także rokiem inwestycji drogowych.  W trakcie mojej dziewięciomiesięcznej kadencji jako przedstawiciela naszej społeczności realizowałem mandat zaufania jakim zostałem obdarzony. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Państwa nadziei pokładanych w zmianach, które nastąpiły w ubiegłym roku. Poniższe sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej będzie krótkim przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej wioski i społeczności tu mieszkającej.

             Rada Sołecka pracuje w składzie: Henryk Jazgara – przewodniczący, Marianna Szczepańska, Halina Kozłowska, Henryk Maciąg. W roku sprawozdawczym odbyłby się trzy zebrania wiejskie:

1)    15.09.2012 (fundusz sołecki) Obecnych było 17 osób. Fundusz sołecki (14715,42 zł ) decyzją zebrania wiejskiego przeznaczono na : rowy odwadniające Browary (10000 zł) remont dróg rumoszem (4715,42 zł). Prace w tym zakresie obejmą wykopanie, oskarpowanie, zrobienie przepustów (około 100 mb) 9 samochodów (ok. 90 ton) rumoszu do remontu dróg gminnych.

Poza tym mieszkańcy zgłosili dwa wnioski:

  • ograniczenia tonażu na drodze z Wiązownicy Małej przez Wiązownicę Kolonię do Bukowej

  • regulację stanu prawnego drogi gminnej w przysiółku Zamłynie oraz jej budowa

2)    14.10.2012 (zebranie wyborcze) Udział wzięło 85 mieszkańców. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa wsi Wiązownica Kolonia, z których obecni mieszkańcy wybrali Jacka Piwowarskiego. W wolnych wnioskach zgłoszono postulat budowy dróg.

3)    28.10.2012 (wybory członka i przewodniczącego Rady Sołeckiej) Obecnych mieszkańców 13. Zebranie wiejskie wybrało jednogłośnie na nowego członka Rady Sołeckiej pana Henryka Jazgarę. Po krótkiej naradzie wewnątrz Rady ustalono, iż przewodniczącym Rady Sołeckiej wsi Wiązownica Kolonia będzie Pan Henryk Jazgara. Podczas zebrania zgłoszono wniosek o wyrównanie placu przed szkołą.

            W trakcie roku sprawozdawczego sołtys i członkowie Rady Sołeckiej spotykali się w zależności od potrzeb, aby wspólnie wypracować kierunki działań, zapoznać się z korespondencją wychodzącą i przychodzącą, określić najpilniejsze potrzeby mieszkańców wsi. Nierzadko spotkania te miały charakter czysto roboczy, kiedy to zabezpieczaliśmy budynek starej, drewnianej szkoły czy karczowali zarośla.

            Jedno ze spotkań miało charakter wyjazdowy. Podczas wizyty studyjnej w ramach projektu „Akademia demokracji lokalnej” wyjechaliśmy do powiatu bieszczadzkiego, gdzie poznaliśmy funkcjonowanie innych sołectw i organizacji pozarządowych, które działają dla swoich społeczności.

            Na wniosek przewodniczącego Rady Soleckiej udało się udzielić pomocy przed zimą jednemu z mieszkańców naszej wsi, który znalazł się w tragicznym położeniu. Dzięki naszej interwencji OPS w Staszowie otoczył go odpowiednią opieką.

            Od pierwszych dni bycia sołtysem postanowiłem aby wszelkie moje działania były przejrzyste dla jak największej liczby mieszkańców wsi. Uważam, że ludzie, którzy wybrali mnie do reprezentowania naszej wioski mają prawo wiedzieć co robię i z jakim skutkiem. Dlatego też założyłem stronę internetową (blog) gdzie staram się na bieżąco informować o   istotnych dla wsi działaniach. Poza tym strona ta ma także charakter promujący nasz region, co wydaję mi się robi dość dobrze, bowiem od 18 października 2012 roku do dzisiaj odwiedzono ją blisko 15 i pół tysiąca razy. Także sami mieszkańcy, dzięki tej platformie mogą wysyłać informacje do mnie.

            W trakcie swojej krótkiej kadencji wysłałem ponad 30 pism, głównie do władz samorządowych, które dotyczyły spraw bezpieczeństwa, dróg gminnych, budynków, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, zapotrzebowania sprzętowego do świetlicy, placów i robót na terenie wsi Wiązownica Kolonia. Większość z tych spraw udało się rozwiązać, kilka z nich jest w trakcie realizacji, ale niestety nie wszystko udało się zrobić. Jedno z pism dotyczyło oświetlenia ulicznego na terenie przysiółka Browary, gdzie w chwili obecnej nie ma ani jednej lampy. Niestety ze względów technicznych realizacja tego zadania w tej chwili jest niemożliwa, ale ufamy iż władze samorządowe pomogą nam w podniesieniu bezpieczeństwa i komfortu życia ludziom tak mieszkającym, tym bardziej, że jest to najszybciej rozwijający się region wsi. Sprawą która jest w trakcie realizacji i ciągnie się już kilka miesięcy jest sprawa dowozów szkolnych z przysiółka Graniecznik. Państwo Warzkiewiczowie udostępnili plac manewrowy, gdzie autobus szkolny mógłby nawracać, jednakże do tej pory dzieci skazane są na długie marsze lub dowozy przez rodziców. Mamy nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie jeszcze w tym roku szkolnym.

            W trakcie roku sprawozdawczego zrealizowano inwestycję z funduszu sołeckiego w postaci wybudowania 61 mb chodnika przy budynku po byłej szkole podstawowej. Koszt robót i materiałów do budowy wyniósł 13892,19 złotych.

            Na mój wniosek przyjechała do naszej wioski przedstawicielka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w sprawie wpisania do Krajowego Rejestru Zabytków starej latarni leśnej i figury kamiennej z krzyżem przy Senatorce. Po oględzinach ustalono, że wyżej wymienione obiekty spełniają wymogi do wpisania na listę. Po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, iż obiekty te najpierw zostaną wpisane do gminnego rejestru zabytków, co w dużej mierze pozwoli na większe możliwości zabezpieczenia i odrestaurowania tych dóbr naszej historii. Gmina  przychyliła się na ten wniosek, obiecując uzupełnienie swojej listy zabytków na terenie gminy Staszów.

            Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ludzi korzystających z drogi gminnej w przysiółku Wronia Góra został usunięty konar wierzby, który niebezpiecznie zwisał nad drogą. Dzięki szybkiej reakcji UMiG udało się w porę usunąć niebezpieczeństwo.

            Jako sołtys uczestniczyłem w kilku Sesjach Rady Miejskiej w Staszowie, gdzie dwukrotnie zabrałem głos i złożyłem jeden wniosek dotyczący zasad informowania sołtysów o obradach Sesji Rady Miejskiej. Wniosek został przyjęty, w wyniku czego każdy sołtys na terenie gminy, który wyrazi taką chęć będzie otrzymywał pocztą elektroniczną projekty uchwał wraz z załącznikami, które będą przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Staszowie.

            Na początku sprawozdania użyłem sformułowania, iż miniony rok 2012 był rokiem zmian, zmian także wizerunkowych naszej wsi. Władze gminne w roku sprawozdawczym mocno zainwestowały w poprawę dróg, które od wielu lat są bolączką naszego regionu. Wybudowano i trwale wyremontowano 4 odcinki dróg gminnych na terenie naszej wsi na łączną sumę 753 766 złotych i 18 groszy. Daje to blisko 3 kilometry nowych dróg, a dokładnie 2908 mb. To duża zmiana, za którą jesteśmy wdzięczni, ale jednocześnie mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości zostaną wybudowane drogi do wszystkich mieszkańców naszej wsi.

            Mówiąc o zmianach nie należy również zapomnieć o ludziach tu żyjących, którzy w dużej mierze uwierzyli w to, że mają realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Nikt inny jak my sami musimy zadbać o nasz wspólny dom jakim jest wieś i nikt inny jak my wiemy czego najbardziej nam potrzeba, by czuć się bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu na ziemi. Efekty tych zmian już są widoczne o czym będzie mówione w dalszej części zebrania wiejskiego.

            Kończąc swoje sprawozdanie w głębi duszy wierzę, iż to co robimy wraz z Radą Sołecką spotyka się ze społeczną aprobatą. Z tego miejsca pragnę podziękować mieszkańcom wsi, którzy aktywnie włączyli się w działanie poprzez fizyczne uczestnictwo w pracach, ale także poprzez merytoryczne wsparcie i konstruktywną krytykę. Dzięki wsparciu jakie dostaję od Rady Sołeckiej z przewodniczącym na czele jestem pełen wiary, że dzieło, które rozpoczęliśmy 9 miesięcy temu włączy w działanie licznych mieszkańców i instytucje, i będzie trwać do momentu zrealizowania wszystkich zamierzonych celów. Nasze działania nie miałyby większego odzewu, gdyby nie współpraca z władzami samorządowymi, którym składamy szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych możliwy jest pełny sukces działań na rzecz naszej wsi. Dlatego też kończąc życzę Państwu dużo sił i wyrozumiałości względem siebie oraz patrzenia na najbliższy region, jako na nasze wspólne podwórko, na którym spotykamy się i żyjemy każdego dnia. Wiem, że nie wszystko zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy jest  do zrobienia. Jednakże każdemu z nas leży na sercu dobro naszej małej ojczyzny dlatego jedynie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i dojść do zamierzonego celu.

Wiązownica Kolonia 26.05.2013

Jacek Piwowarski

 

 
Komentarze (3)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

INFORMACJE O ZEBRANIU

22 maj

Podczas zebrania wiejskiego w najbliższą niedzielę poruszone będą liczne tematy, a wśród nich nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy uczestnik zebrania zostanie wyposażony w pisemna informację o nadchodzących zmianach. Będzie możliwość zadania wielu nurtujących nas pytań oraz złożenia zaległej deklaracji. Poza tym będziemy gościć burmistrza, który przedstawi nam plany dotyczące naszej wioski. Serdecznie Państwa zapraszam i proszę o podrzucenie kilku tematów na niedzielne spotkanie. O czym należy rozmawiać na naszym zebraniu? Pozdrawiam i czekam propozycji. No i przede wszystkim będzie sprawozdania z pracy Rady Sołeckiej i Sołtysa. Mam nadzieję, że dowiem się jak jeszcze bardziej mogę usprawnić swoją pracę. Zapraszam serdecznie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

19 maj

ZAPROSZENIE

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiązownica Kolonia zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 26 maja o godzinie 17.00 w budynku po byłej szkole podstawowej w Wiązownicy Kolonii. Planowany porządek zebrania przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników spotkania.
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie planu zebrania i zatwierdzenie go przez mieszkańców.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego.
6. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności.
7. Dyskusja nad przedstawionymi informacjami i sprawozdaniem.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały zebrania wiejskiego dotyczącego uregulowania stanu prawnego i przekazania w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia działki nr 357 leżącej na terenie wsi.
10. Dyskusja i głosowanie nad wyżej wymienioną uchwałą.
11. Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i zmianami, które nastąpią od lipca 2013 roku.
12. Propozycja zadań do realizacji na terenie sołectwa przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz ze środków funduszu sołeckiego.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie zebrania wiejskiego.
Serdecznie zapraszamy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa