RSS
 

Notki z tagiem ‘projekt’

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

04 wrz

W tym miesiącu rusza budowa boiska, na miejscu obecnego. Nowe boisko będzie nieco dłuższe i szersze. Posiadać będzie także piłko chwyty, ławki i altanę oraz kilka miejsc parkingowych. Wszelkie informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie zapraszam do bliższego zapoznania się z projektem. Prawdopodobnie prace powinny zakończyć się do końca tego miesiąca. W powyższym zdjęciu plan sytuacyjny, a poniżej obecny stan rzeczy. Oto dokładniejsze dane dotyczące planowanej inwestycji:

1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Wymiary boiska 47,0 x 90,0 m Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp.

WARSTWA

GRUBOŚĆ

1.

Trawa naturalna siana

2.

Warstwa wegetacyjna / ziemia , humus/

20cm

3.

Warstwa kruszywa piasku i ziemi /33% każda/

20 cm

4.

Warstwa odsączająca piasek, ziemia , grys / 33% / każda

15cm

Wokół boiska obrzeża 30 x8 w prostokącie 51 x94 m mocowane podsypce cem. Piaskowe

2    PIŁKOCHWYTY

Projektuje się piłkochwyty za boiskiem od strony zachodniej i wschodniej

♦     Długości pilkochwytu    2 X 30 m

♦     Wysokość piłkochwytu 4,0 m

♦     słupki metalowe stalowe

♦     Fundamenty pod słupki – stopy betonowe 40 cm x 50 cm zagłębiony w grunt na głębokość   60 cm

♦     Siatka PANELE SPAWANE w ramach na słupkach stalowych

♦     Dołem cokół żelbetowy

3   ŁAWECZKI przy boiskach sportowych

-ławka na stelażu stalowym mocowana do stó betonowych siedzisko drewniane Wymiary 1,8×0,44×0,46 Ilość ławeczek szt 12

4. ALTANA   DREWNIANA

Zestawienie powierzchni :

-  powierzchnia zabudowy             24,4 m2

-  kubatura                                           85,4 m3

-Fundamenty betonowe

-Konstrukcja drewniana na słupach i płatwiach drewnianych przykryta gontem bitumicznym.

-Wyposażenie – 3 ławki drewniane / konstrukcja drewniana nośna , siedziska drewniane , wymiary 2,0 x 0,4 m wys 0,5 m

-Część ścian obudowanych przepierzeniem ażurowym drewnianym. -Całość konstrukcji drewniana , posadzka z kostki brukowej

UTWARDZENIE CZĘŚCIOWE DZIAŁKI z wydzieleniem 4 miejsc postojowych

Utwardzenie- KRUSZYWO Łączna powierzchnia   756,0 m2

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsiąkają bezpośrednio w grunt

Na terenie utwardzonym wydziela się 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5×5,0 m

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

26 mar

Na najbliższej sesji będzie poddana pod głosowanie uchwała o przyjęciu Programu Opieki nad Zwierzętami… Warto już teraz zapoznać się z projektem i zastanowić się w jaki sposób wspólnie rozwiązać  ten palący problem. W naszych miejscowościach każdego miesiąca pojawiają się bezpańskie psy podrzucane przez ludzi bez wyobraźni. Miejmy nadzieję, że  edukacja (dorosłych) oraz  skoordynowane działania gminy wydadzą zamierzony efekt. Oto treść programu , zastanawiam się nad paragrafem 4, gdzie w punkcie trzecim czytamy: „3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;” Ciekawe jaki to mechanizmy będą? Może dowiem się podczas sesji. Poniżej załącznik do projektu uchwały:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STASZÓW

Cele i kierunki polityki Gminy Staszów wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§1.

Określa się następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwanego dalej Programem:

 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Staszów;

 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Wykonawcy Programu

§2.

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

 1. Gmina Staszów, zwana w dalszej części Gminą, poprzez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu;

 2. Hotel dla zwierząt – Joanna Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, w ramach realizacji zadania pn: „Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Staszów w hotelu dla zwierząt w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 57/IKOŚ/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;

 3. Gabinet Weterynaryjny „CHIRON” Piotr Markiewicz, ul. Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 60/IKOŚ/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku;

 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, poprzez odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z ternu Gminy, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 161/BZP/95/IKOŚ/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Realizacja założonych celów

§ 3.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

 1. odławianie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przekazywanie ich do adopcji lub hotelu dla zwierząt;

 2. przyjęcie przez Gminę pod tymczasową opiekę zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 4. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom odłowionym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

 5. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 6. monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy, w celu ich dokarmiania;

 7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy w gospodarstwie rolnym w miejscowości Zagrody 7, 28-200 Staszów.

§ 4.

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

 3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;

 4. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

 5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom psów i kotów, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela;

§ 5.

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

 1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

 2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy, w ramach działalności w tego typu organizacjach, poprzez:

a)                udostępnienie lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

b)               współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;

c)                promocję podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

d)              pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Źródła finansowania realizacji programu

§ 6.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy Staszów – Rozdział 90019, § 4300 w wysokości 40 000,00 zł oraz Rozdział 90019, § 4210 w wysokości 12 000,00 zł.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STASZÓW

19 gru

28 grudnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Staszowie, podczas której między innymi będzie ustalany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów. Dokument ten w sposób szczegółowy reguluje sprawy związane z naszym najbliższym otoczeniem i jego wizerunkiem. Warto więc już teraz zapoznać się z jego głównymi założeniami, bowiem każdy będzie zdeklarowany do nieprzestrzegania tegoż regulaminu. Oto projekt Regulaminu, który jeśli nie będzie większych uwag na pracach w Komisjach zostanie w takiej formie zatwierdzony.

PROJEKT nr 315/12

Załącznik do uchwały

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§2

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z chodników dróg publicznych położonych wzdłuż nieruchomości na zasadach
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz z części nieruchomości udostępnionych
do użytku publicznego.

  2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie, tak aby nie następowało utrudnienie dla ruchu pieszych.

   3.Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg i lód należy składać w sposób nieutrudniający ruchu pieszych  i pojazdów.

    §3

    1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że powstające ścieki są zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Instalacja odprowadzająca ścieki musi być wyposażona w odstojnik i łapacz oleju. Odprowadzenie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi jest zabronione.

     2. Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, pogorszenia   klimatu   akustycznego   oraz   nadmiernych   uciążliwości   dla   terenów   sąsiednich. Powstające  w  związku  z  naprawą odpady  powinny  być  gromadzone       i   usuwane  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      §4

      1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytworzonych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:

      1) papier i tektura,

      2)  tworzywa sztuczne,

      3)     szkło,

      4)  metale,

      5)     opakowania wielo materiałowe,

      6)     oraz powstające w gospodarstwach domowych:

      a)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

      b)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

      c)  zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne,

      d) odpady budowlane i rozbiórkowe,

      odpady niebezpieczne (w tym chemikalia).

      e)przeterminowane leki,

      f) zużyte opony,

      g) odpady zielone.

      2. Zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości oraz ich kompostowanie i wykorzystywanie we własnym zakresie

      Rozdział 3.

      Rodzaje   i   minimalna   pojemność   pojemników   przeznaczonych   do   zbierania   odpadów komunalnych    na     terenie     nieruchomości    oraz    na     drogach     publicznych,    warunki rozmieszczenia  tych   pojemników   i   ich   utrzymania      w   odpowiednim   stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym

      §5

      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią   ilość pojemników   przeznaczonych    do    zbierania   odpadów   komunalnych.    Rodzaj    stosowanych pojemników musi zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów.

      §6

      1.  Pojemność pojemników do zbierania odpadów powinna być dostosowana do określonej w regulaminie częstotliwości odbioru odpadów i ilości wytwarzanych odpadów.

      2. Przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego umieszcza się kosze uliczne w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych. w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z koszy.

      §7

      1.  Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dozwolone jest stosowanie następujących

      rodzajów pojemników:

      -     w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o minimalnej pojemności 110 l  lub worki          o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności wynoszącej 110 l,

      -     w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l lub kontenery      o minimalnej pojemności 7 m3,

      - przy drogach publicznych i w miejscach udostępnionych do użytku publicznego – kosze uliczne
      o pojemności od 30 l do 60 l.

      2.  Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny takich jak papier i tektura, tworzywa
      sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz metal należy stosować:

      w zabudowie jednorodzinnej – worki o minimalnej pojemności 110 l,

      -  w zabudowie wielorodzinnej – oddzielne pojemniki o minimalnej pojemności 1,1 m3. Pojemniki służące do zbiórki powyższych odpadów winny posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych     w nich odpadów.

       3. Do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować worki o podwyższonej wytrzymałości lub pojemniki, których minimalna pojemność wynosi 110 l.

        4. Do gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstających w obiektach użyteczności publicznej oraz wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych dopuszcza się, w zależności od potrzeb, stosowanie wszystkich rodzajów pojemników o których mowa w ust. 1-3.

         §8

          1. Miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie   z   przepisami   działu   II   rozdziału   4   rozporządzenia   Ministra   Infrastruktury   z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.). Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów o znacznym uwodnieniu, odpadów   o właściwościach żrących, toksycznych oraz wybuchowych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów.

           2. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub z działalności gospodarczej.

            3. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan techniczny i sanitarny powinny zapewniać:

            1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,

            2)     bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

            3)           możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżnienia, w przypadku gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy,

            4)     zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości jak równie podczas odbioru odpadów (worki mają być zawiązane a pojemniki   i kontenery posiadać zamykane klapy i przykrywy).

            5.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

            Rozdział 4.

            Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych       z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

            §9

            1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się wytwarzanych odpadów komunalnych, przy czym na terenach z zabudową jednorodzinną zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ustalanym corocznie przez Gminę Staszów     i przekazywania ich przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów na podstawie umowy zawartej z Gminą Staszów. Informacja o przedsiębiorcach świadczących usługę oraz harmonogram są podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń).

            2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.

            §10

            1. Pozbywanie się odpadów komunalnych zmieszanych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
            2. Pozbywanie się odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 4 ust. 1, pkt 1-5, powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

            3.     Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
            i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów niebezpiecznych powinno
            odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, w ramach okresowych zbiórek organizowanych przez Gminę Staszów.

             4. Pozbywanie się odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon powstających w gospodarstwach domowych odbywać się będzie indywidualnie — na zgłoszenie.

              5. Selektywna zbiórka odpadów zielonych winna odbywać się co najmniej w okresie od maja do października z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz na miesiąc.

               §11

               1. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poza okresową zbiórką mogą być oddawane do placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju

               oraz mogą być przekazywane pozostałym zbierającym zużyty sprzęt o których mowa            w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym       (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.)

               2. Odpady w postaci zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, poza okresową zbiórką, mogą być składowane do specjalnych pojemników, przeznaczonych do tego celu, ustawionych w miejscach publicznie dostępnych.

               §12

               1. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów a jeżeli nie jest to możliwe wystawiają pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów przy drodze publicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych.

               2.Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz odpady niebezpieczne należy dostarczyć do specjalnie wyznaczonych miejsc zbiórki w ustalonym terminie. Miejsca, terminy zbiórki oraz sposób dostarczenia określa Gmina Staszów i podaje je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń).

               Rozdział 5.

               Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

               §13

               System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewniać:

               1)  osiągnięcie do 2020 roku maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,

               2)           intensyfikowanie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, w tym frakcji papieru  i tektury, metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych do 2020 r. do poziomu 50% ich masy.

               Rozdział 6.

               Obowiązki   osób   utrzymujących   zwierzęta   domowe,   mające   na   celu   ochronę   przed zagrożeniem     lub     uciążliwością    dla    ludzi    oraz    przed     zanieczyszczeniem     terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

               §14

               Osoby utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

               1)       zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,

               2)       sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi,

               3)   niezwłocznego   usuwania   zanieczyszczeń   (odchodów)   pozostawionych   przez   zwierzęta w miejscach publicznych.

               §15

               Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do:

               1)  prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego
               otoczeniu dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko
               w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca
               zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem,

               2)   reagowania w przypadku zakłócania spokoju, porządku publicznego, ciszy nocnej przez
               szczekanie lub hałasowanie psa.

               2. Zakazuje się:

               1) doprowadzania psa do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie,

               2)  wyprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, na teren kąpielisk oraz na odpowiednio oznakowane zieleńce.

               §16

               Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są dodatkowo zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia.

               Rozdział 7.

               Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym  także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

               §17

               Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach:

               1)    na których usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne lub obiekty użyteczności
               publicznej,

               2)  usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od granic nieruchomości, o których mowa w pkt. 1,

               3)     których powierzchnia nie przekracza 10 arów.

               §18

               Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, niewymienionych w § 17, utrzymywanie zwierząt   gospodarskich   dopuszczalne   jest   pod   warunkiem   niepowodowania   nadmiernych uciążliwości na nieruchomościach sąsiednich.

               § 19

               Posiadacze  zwierząt  gospodarskich  zobowiązani   są do  zabezpieczenia  terenu  nieruchomości w sposób uniemożliwiający zwierzętom przedostawanie się na działki sąsiednie.

               Rozdział 8.

               Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

               §20

               1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa, gastronomii i obrotu artykułami rolno – spożywczymi, właściciele lub zarządcy domów wielorodzinnych, urzędy, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno – oświatowe – są objęte obowiązkiem deratyzacji. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb.

               2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana będzie okresowo, co najmniej 1 raz w roku, oraz każdorazowo na polecenie organów kontroli sanitarno – weterynaryjnej.

               3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

               4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

               Rozdział 9. Przepisy końcowe

               §21

               Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

               §22

               Traci moc Uchwała nr LXXVII/684/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów.

               §23

               Uchwała wchodzi w życie po upływie   14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                
               Brak komentarzy

               Napisane w kategorii Bez kategorii

                

               PROJEKT UCHWAŁY – OPŁATA ZA ŚMIECI

               05 gru

               Dziś dostałem projekty uchwał na poniedziałkową sesję. Oto jak wyglądają w założeniu opłaty  za odbiór śmieci:

               „Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub w §3.

               §2.
               Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

               §3.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

               §4.
               Ustala się stawkę opłaty za odpady gromadzone w pojemniku o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych:
               1)120 l -22,00 zł.
               2)240 l – 35,00 zł.
               3)1100 l -140,00 zł.
               4)KP 7 – 640,00 zł.

               §5.
               Ustala się stawkę opłaty za odpady gromadzone w pojemniku o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla nieruchomości niezamieszkałych:
               1)120 l -16,50 zł.
               2)240 l – 26,50 zł.
               3)1100 l -106,00 zł.
               4)KP 7 – 480,00 zł.

               §6.
               Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę:
               l)liczbę mieszkańców zamieszkujących Miasto i Gminę Staszów;
               2)ilość wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Staszów odpadów komunalnych;
               3)koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu;4)przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.”

                
               Brak komentarzy

               Napisane w kategorii Bez kategorii

                
                

               • RSS
               • Facebook
               • Nasza Klasa