RSS
 

Notki z tagiem ‘ogłoszenie’

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI

29 sie

31 sierpnia o godzinie 17.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiązownicy Kolonii odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego podejmiemy decyzję na jakie cele przeznaczymy fundusz sołecki. W tym roku kwota ta wynosi ponad 17 tysięcy złotych. Od kilku tygodni prowadzę rozmowy i pytam na co przeznaczyć te środki i pojawiło się kilkanaście propozycji. W niedzielę zdecydujemy na co pójdą nasze pieniądze. Poniżej przedstawiam propozycje wraz z kwotami:

 

 1. Kosa spalinowa z benzyną – 3000 zł
 2. Rowy i przepusty na Browarach – 12000 zł
 3. Sprzęt nagłaśniający i mikrofony – 4000 zł
 4. Remont (malowanie) i atlas do siłowni (była zlewnia mleka) – 5000 zł
 5. Drzwi wejściowe do byłej szkoły- 1500 zł
 6. Remont łazienki w byłej szkole – 3000 zł 
 7. Bramki przenośne do piłki nożnej – 4000 zł
 8. Rumosz na drogi (100 ton) – 4000 zł
 9. Chodnik do kościoła (60 metrów) – 15000 zł
 10. Tona węgla do świetliy – 1000 zł

Czekamy na Wasze propozycje.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA INFORMUJE

26 sie

WET1 WET3 WET

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

27 kwi

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2014 r. stawek za odpady zbierane w sposób selektywny zmienił się także druk deklaracji i termin wpłat poszczególnych rat. Deklaracje będą roznoszone przeze mnie, a termin płatności bieżącej raty upływa 15 czerwca, dlatego też opłaty te będą zbierane podczas drugiej raty podatku rolnego.

Terminy płatności w 2014 roku:
I rata do 31 stycznia 2014 r.
II rata do 15 czerwca 2014 r.
III rata do 15 września 2014 r.
IV rata do 15 grudnia 2014 r.

Zmiana wyskości opłat za odbiór odpadów segregowanych.
Gospodarstwo domowe:
– jednoosobowe – 6 złotych (dotychczas 7 złotych)
– dwuosobowe – 11 złotych (dotychczas 13 złotych)
– trzyosobowe – 15 złotych (dotychczas 18 złotych)
– czteroosobowe – 18 złotych (dotychczas 22 złote)
– pięcioosobowe – 20 złotych (dotychczas 25 złotych)
– sześcioosobowe – 22 złote (dotychczas 28 złotych)
– siedmioosobowe – 24 złote (dotychczas 31 złotych)
– ośmioosobowe – 26 złotych (dotychczas 34 złote)
– dziewięcioosobowe – 28 złotych (dotychczas 37 złotych)
– dziesięcioosobowe i większe – 30 złotych (dotychczas 40 złotych)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI

26 sty

OGŁOSZENIE

Opłaty za wywóz śmieci mieszkańcy Wiązownicy Kolonii mogą uiszczać  u sołtysa wsi, który będzie dyżurował w budynku świetlicy (była szkoła) w dniach 1-2 luty w godzinach od 13.00 – 15.00. Podczas zbierania opłat będą rozdawane harmonogramy wywozu odpadów i worki na segregowane śmieci. Ilość worków ograniczona.

Osoby chcące zapłacić w innym terminie lub mające problem z dotarciem proszone są o kontakt z sołtysem. Należność można także wpłacić  w kasie UMiG w Staszowie.

Zapraszam

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

PRZETARG USTNY

16 gru

Początkiem roku 2014 nastąpi przetarg na kupno ziemi w naszym pięknym sołectwie. Wszystkie osoby zainteresowane proszę o kontakt z sołtysem lub wizytę w urzędzie gminy (wydział geodezji, pokój nr 1) w celu bliższych informacji.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

24 paź

Od października 2013 roku opłaty za wywóz śmieci będzie można składać u sołtysa wsi, który będzie posiadał odpowiednie druki. Z uwagi na dużą rozległość wsi Wiązownica Kolonia opłaty będą przyjmowane w budynku byłej szkoły podstawowej (świetlicy)  w ostatnich dniach miesiąca, w którym należy uiścić opłatę. Informuję także, iż dysponuje workami na odpady, które będę rozdawał przy opłacaniu należności. Wiem, że z workami jest problem, dlatego tez na ostatnim zebraniu wiejskim przekazano mi kilkadziesiąt sztuk worków do rozdania.   Zapraszam kiedy będę  miał dyżur w godzinach od 16.00 do 18.00. W innych porach proszę o kontakt telefoniczny.

Oto dokładny harmonogram przyjmowania opłat:

Miesiąc

Dzień

Godzina

Październik

29 – 31

16.00 – 18.00

Styczeń

29 – 31

16.00 – 18.00

Kwiecień

26 – 28

16.00 – 18.00

Lipiec

26 – 28

16.00 – 18.00

 

 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Jacek Piwowarski

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

19 maj

ZAPROSZENIE

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiązownica Kolonia zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 26 maja o godzinie 17.00 w budynku po byłej szkole podstawowej w Wiązownicy Kolonii. Planowany porządek zebrania przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników spotkania.
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie planu zebrania i zatwierdzenie go przez mieszkańców.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego.
6. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności.
7. Dyskusja nad przedstawionymi informacjami i sprawozdaniem.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały zebrania wiejskiego dotyczącego uregulowania stanu prawnego i przekazania w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia działki nr 357 leżącej na terenie wsi.
10. Dyskusja i głosowanie nad wyżej wymienioną uchwałą.
11. Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i zmianami, które nastąpią od lipca 2013 roku.
12. Propozycja zadań do realizacji na terenie sołectwa przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz ze środków funduszu sołeckiego.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie zebrania wiejskiego.
Serdecznie zapraszamy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

07 maj

W związku z niebezpieczeństwem pojawienia się w naszym regionie wścieklizny apeluję do mieszkańców sołectwa o zaszczepienie psów. To jedyny i skuteczny sposób na uchronienie się przed tą groźną chorobą. Jeśli będzie więcej chętnych na zaszczepienie  wtedy weterynarz zjawi się na naszej wiosce. Dostałem już kilka zgłoszeń o chęci  uczestnictwa w takiej akcji. Proszę o kontakt ze mną w tej sprawie. Oto Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie:

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2013
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
zmieniające rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art.45 ust. 1 pkt 1,pkt 3 lit.b, pkt 4,pkt 5, pkt 6, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm1) w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u psa w miejscowości Staszów na terenie gminy Staszów, powiatu staszowskiego , zarządza się, co następuje:
§1. W rozporządzeniu Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia obszaru
zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów
obowiązujących na tym obszarze wprowadza się następujące zmiany:
- § 2 , § 3 , § 7 i § 9 otrzymują brzmienie:
§ 2. Na obszarze o którym mowa w § 1 zakazuje się :
1) organizowania targów, wystaw ,konkursów i pokazów z udziałem psów ,kotów ,bydła,
świń ,owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych .
2) przeprowadzania polowań i odłowów zwierząt łownych,
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie ,
§ 3. W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi , a kotów w zamknięciu,
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach,
3) poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów i kotów, które nie posiadają ważnych szczepień przeciwko wściekliźnie.
4) zaopatrywania zwierząt o których mowa w § 2 pkt.3 w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii.
§ 7.Wykonanie postanowień niniejszego Rozporządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Staszów i Wójtowi Gminy Rytwiany .
§ 9.Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie .
§ 2 Pozostałe postanowienia rozporządzenia Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze nie ulegają zmianie.
§. 3 Wykonanie postanowień niniejszego Rozporządzenia powierza Burmistrzowi Miasta i
Gminy Staszów i Wójtowi Gminy Rytwiany .
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5.Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie .
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Staszowie
lek. wet. Zofia Słomka

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ SESJĘ

06 kwi

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

06 kwi

W dniu 11 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 marca 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian nazw ulic – projekt nr 348/13,
b) zmian nazw ulic – projekt nr 349/13,
c) zmian nazw ulic – projekt nr 350/13,
d) zmian nazw ulic – projekt nr 351/13,
e) nadania nazwy obwodnicy południowej w Staszowie – projekt nr 352/13,
f) nadania nazwy rondu w Staszowie, przy zbiegu ulic Targowej, Kolejowej i obwodnicy południowej – projekt nr 353/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa