RSS
 

Notki z tagiem ‘dopłaty’

DOPŁATY DO LASU

02 kwi

Biuro Powiatowe Świętkrzyskiej Izby Rolniczej w Staszowie informuje o szkoleniu dla osób, które zalesiły grunty, albo zamierzają to uczynić. Istnieje możliwość dopłat do lasu i zalesiania. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu i wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem powiatowym. Więcej informacji o dotacjach na zalesianie gruntów dostępne tutaj (klik)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE

05 lip

Ważny komunikat dla rolników ubiegających się o płatności obszarowe w gospodarstwach, w których wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

NATURA 2000 W SOŁECTWIE

07 mar

Dzisiaj byłem na bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym korzyści wynikających z Natury 2000. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ligi Obrony Przyrody w Kielcach, która wspaniale nas ugościła wyposażając w szeroki pakiet pomocy dydaktycznych i promocyjnych. Spotkanie to było organizowane w ramach programu Misja Natura.W ramach informacji także dostaliśmy wiele publikacji i gier ekologicznych.

Nasze sołectwo, jak również niemalże wszystkie, które leżą w dolinie rzeki Kacanki, należą do obszaru Natura 2000 Ostoja Żyznów. Jest to obszar o znaczeniu wspólnotowym. Powierzchnia Ostoi Żyznów zajmuje 4480 ha, wysokość tego terenu waha się od 151 do 305 m n.p.m. W większości obszar pokrywa znacznej grubości pokrywa lessowa, co sprawia, że powierzchnia terenu jest dosyć płaska, rozcięta przez dopływ Wisły – Koprzywiankę wraz z dopływami. Koprzywianka, lewostronny dopływ Wisły jest to najdłuższa rzeka płynąca przez Wyżynę Sandomierska, a jednocześnie mająca największe dorzecze. Największym dopływem Koprzywianki na obszarze jest rzeka Kacanka. Utworzono na niej rozległy zbiornik wodny w Szymanowicach k. Klimontowa. Występujące tu gleby to głównie brunatnoziemy, rzadziej czarnoziemy, przez co teren jest intensywnie użytkowany rolniczo.
Charakterystyczny dla obszaru krajobraz to stosunkowo płaska wyżyna lessowa, wyniesiona na wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów lessowych, parowów oraz wzgórz o stromych ścianach stanowiących dopełnienie doliny Koprzywianki i Kacanki, będących dominującą częścią krajobrazu. W dolinie rzeki Koprzywianki oraz jej dopływów znajdują się wychodnie starych skał z ery paleozoicznej, w tym z kambru dolnego. Rzeka miejscami meandruje stwarzając dogodne siedliska dla ekstensywnie użytkowanych łąk, rozlewisk, zastoisk oraz płatów łęgów. Rozleglejsze powierzchnie zajęte zwłaszcza przez zbiorowiska łąkowe o różnym stopniu wilgotności znajdują się w dolinie rzeki Kacanki. Zbocza dolin rzecznych, wąwozów lessowych, skarpy śródpolne pokrywają murawy kserotermiczne. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są bory sosnowe i mieszane, nierzadko jednak trafiają się różnego typu zbiorowiska grądowe, rozczłonkowane często głębokimi wąwozami i jarami, zwłaszcza na zboczach dolin rzecznych.

Dokładna mapa obszarów Natura 2000

Tyle o naszym bogactwie naturalnym. A teraz o korzyściach jakie płyną z naszej przyrody i jej ochrony. Artykuł 36 Ustawy o ochronie przyrody mówi wyraźnie: 1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeń-stwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco nega-tywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Można więc prowadzić normalną działalność rolniczą,a mało tego, można z tego tytułu czerpać znaczne dochody z programów rolnośrodowiskowych.

Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) jest jednym z wielu
działań dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(PROW 2007-2013). Jest to instrument finansowy pozwalający realizować na gruntach rolnych
w gospodarstwie przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.
Program rolnośrodowiskowy jest dostępny na terenie całego kraju. Beneficjentem
może być rolnik posiadający gospodarstwo rolne położone na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Program rolnośrodowiskowy ma charakter 5-letniego
zobowiązania, które rolnik podejmuje dobrowolnie poprzez złożenie wniosku
rolnośrodowiskowego (stanowiącego część wniosku o płatności bezpośrednie)
i gospodarowanie zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej.
Rolnik zainteresowany skorzystaniem z tego działania ma szeroki wachlarz możliwości
wyboru, w zależności od tego, na jakich obszarach prowadzi działalność rolniczą oraz od
tego, co i jak chce uprawiać lub hodować. Na program składa się 9 pakietów, te zaś podzielone
są na 49 wariantów.

Pakiety programu rolnośrodowiskowego:
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne;
Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone;
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
poza obszarami Natura 2000;
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach Natura 2000;
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie;
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie;
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód;
Pakiet 9. Strefy buforowe.

Więcej o pakietach można przeczytać tutaj.

Poniżej prezentuje kilka wybranych obszarów płatności wraz z kwotami. Dane pochodzą z Ministerstwa Rolnictwa, a do pogłębionej lektury zapraszam w to miejsce. Ważna informacja jest taka, iż wnioski można składać od 15 marca do 15 maja tego roku. Warto więc bliżej zapoznać się z możliwościami zwiększenia swojego rolniczego budżetu.

Wszelkie przydatne informacje i pomoc oferuje Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

07 lut

W związku z wejściem w dniu 28 stycznia 2013 r. w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r., poz. 1512) ulegają zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w zakresie: ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem materiałem siewnym, definicji odnoszących się do materiału siewnego i jego kategorii oraz zakazu stosowania ziemniaka odmiany Amflora.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie:
od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.
można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie: od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii eiitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.
Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.
Bliższe informacje   w Oddziale Terenowym ARR_w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41/3433190 wew. 24 i 26

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że pod adresem
https://elf.arr.gov.pl/
dostępna jest aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Aplikacja ELF została wyposażona w szereg sprawdzeń i podpowiedzi, które umożliwiają proste i szybkie wypełnienie obu formularzy, a następnie ich wydrukowanie.

ARR przypomina, że po wydrukowaniu powyższych dokumentów, należy je podpisać i przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście we właściwym OT ARR.
Wniosek i instrukcja wypełnienia wniosku dostępna tutaj na stronie Agencji Rynku Rolnego

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa