RSS
 

Notki z tagiem ‘Burmistrz’

REMONT DROGI NA GRANICZNIKU

30 paź

Czwarte pismo w sprawie trwałego remontu drogi i taka odpowiedź.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

KRZAKI W ROWIE I REMONT DROGI – PISMA

06 paź

W odpowiedzi na moje pismo dotyczące rosnących w rowie krzaków oraz remontu „progu zwalniającego” na moście, przyszła odpowiedź. Miło mi poinformować, że dziury i progi załatane, ale niestety krzaki jeszcze zagrażają :(

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

22 wrz

W dniu 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 546/14,
 • b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie – projekt nr 549/14,
 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 547/14,
 • d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 – projekt nr 548/14,
 • e) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 541/14,
 • f) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu – projekt nr 542/14,
 • g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu – projekt nr 543/14,
 • h) ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie – projekt nr 544/14,
 • i) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 540/14,
 • j) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 545/14,
 • k) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – projekt nr 550/14,
 • l) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 551/14.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • -  sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22.07.2014 r. do 22.09.2014 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

FUNDUSZ SOŁECKI 2015

12 lip

Ponad 17 tysięcy złotych w ramach funduszu sołeckiego możemy wykorzystać na terenie naszej wsi. Potrzeby są ogromne, ale przy wkładzie własnym jako robocizna możemy bardzo wiele. Zebranie dotyczące funduszu połaczone ze sprawozdaniem z działalności soltysa i Rady Sołeckiej robimy w połowie sierpnia. Warto już teraz zastanowić się na co przeznaczyć te środki.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ROWY PEŁNE WODY – PISMA

14 cze

Niestety rowy na Browarach nadal będą wypełni0ne wodą bez możliwości odpływu…

rowy odp rowy

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

FUNDUSZ SOŁECKI

14 lip

Wiadomo już jaka jest wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na Sołectwo Wiązownica Kolonia. Jest to 15 868,32 zł! Tylko od mieszkańców naszej wioski, którzy przyjdą na zebranie wiejskie (początek września) zależy na co te pieniądze bądą przeznaczone. Przez ostatnie 3 lata robiliśmy chodnik za te pieniądze, rów na Browarach i rumosz na drogi. Na co teraz? Możliwości jest dużo, a potrzeb jeszcze więcej. Warto wiec rozejrzeć się po naszej wsi, porozmawiać ze sobą, skrzyknąć ludzi i na zebraniu zdecydować. Fundusz można rozłożyć tak, że jest możliwość zrealizować kilka inwestycji, w zależności od kolejności spraw do zrobienia. Jeśli z pierwszej akcji zostają pieniądze, wtedy robimy następną w kolejności. Także podczas zebrania można zaznaczyć jakie kwoty i na co przeznaczamy. Zapraszam do żywego udziału w zagospodarowaniu naszego funduszu sołeckiego. W naszych rękach jest przyszłość i wizerunek wsi.

Przypominam, że nasze sołectwo jako jedyne w województwie świętokrzyskim bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór”  zadanie fundusz sołecki. W ramach tego działania gościliśmy na EKO FESTYNIE Karola Mojkowskiego, który specjalnie przyjechał do naszej wioski ze stolicy i przybliżał chętnym ideę funduszu sołeckiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Witryny Wiejskiej, gdzie w przystępny sposób ukazane są procedury związane z funduszem sołeckim. Czekam na Wasze pomysły dotyczące inwestycji na naszej wiosce w ramach zadań własnych gminy, bo tylko takie mogą być finansowane z funduszu. Pozdrawiam i do rychłego zobaczenia :)

 
Komentarze (3)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW

12 cze

Konkurs Plastyczny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na „Logo EKO FESTYNU” w Wiązownicy Kolonii”

dla uczniów szkół w Wiązownicy Dużej, Smerdynie i Czajkowie.

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na  „Logo EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs  Plastyczny „Logo EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii” oraz warunki uczestnictwa w tym konkursie.

 2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

 3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki i Sołectwo Wiązownica Kolonia.

 4. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo prezentującego szczególne walory.

 5. Konkurs obejmuje projekt logo, które będzie wykorzystywane na materiałach promocyjnych i reklamowych, pismach, wydawnictwach, znaczkach, plakietkach, stronie internetowej itp.

 6. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Czajkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Smerdynie.

 7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nagradzane w innych konkursach i które nie były jeszcze nigdy   w jakikolwiek sposób publikowane.

 8. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 9. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów ani z użytymi do tego projektu materiałami.

§ 2.

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie dzieła plastycznego  w formie:Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie  prace konkursowe.

  1. projektu logo dostarczonego w formacie minimum A4 wykonanego ręcznie,  dowolną techniką, przy użyciu różnych form plastycznych.

  2. w projekcie może być zawarta nazwa EKO FESTYN,

  3. projekt może być tylko znakiem graficznym.

 2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie  prace konkursowe.

                                                                                                                             § 3.

Forma nadsyłania prac konkursowych

1.Każda zgłoszona praca konkursowa powinna być na odwrocie opatrzona inicjałami autora i klasą do której uczęszcza. Do dostarczonych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tymi samymi inicjałami oraz klasą z dopiskiem „Konkurs Plastyczny Logo EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii” Koperta powinna zawierać dane autora i wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu .

 1. Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanego własnoręcznie oświadczenia zawartego w załączniku nr.1, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu.

 2. W przypadku nadsyłania kilku prac każda z nich powinna być oznaczona.

 3. Prace konkursowe należy złożyć u dyrekcji szkoły do dnia 28 czerwca 2013 r. do godziny 12.00.

 4. Prace zostaną odebrane ze szkół w tym samym dniu przez przedstawiciela organizatorów Konkursu.

 5. Z chwilą dokonania zgłoszenia na konkurs, osoba wskazana w dokumentacji zgłoszeniowej staje się uczestnikiem konkursu i w pełni akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na załączniku nr.1 do Regulaminu.

§ 4.

Jury konkursu.

 1. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie jury konkursu w skład którego wchodzą: artysta plastyk – przewodniczący, przedstawiciel UMiG Staszów, przedstawiciel Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”, przedstawiciel Sołectwa Wiązownica Kolonia.

 2. Członkowie jury oceniają projekty przyznając punkty wg skali od 0 do 5 biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne, kompozycyjne, zgodność z tematem oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach, kreatywność, oryginalność, kompozycja, umiejętność użycia technik  plastycznych, czytelność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie prac, oraz zgodność z tematyką Konkursu, popularyzowaniem wiedzy na temat ekologii i regionu.

 3. O wyborze zwycięscy Konkursu decyduje ilość uzyskanych punktów.

 4.  W przypadku równej ilości punktów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 5.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej podczas EKO FESTYNU w Wiązownicy Kolonii 30 czerwca 2013 roku i na  stronach internetowych Organizatora. (www.soltyswsi.blog.pl; www.dolinakacanki.pl)

 6. Z przebiegu konkursu jury sporządza protokół zawierający informacje  o pracy jury, wyniki głosowania oraz dane laureata. Protokół z prac jury jest dokumentem wewnętrznym Organizatora i nie podlega udostępnieniu bądź opublikowaniu.

 7. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5.

Nagroda w konkursie.

1.Jury przyzna nagrodę główną ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  w postaci sprzętu elektronicznego oraz dwa wyróżnienia.

2. Jeżeli do konkursu przystąpi zespół autorów, nagroda zostanie przyznana dla całego zespołu, a nie dla każdego członka oddzielnie.

§6.

Wykorzystanie pracy i prawa autorskie.

 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z autorem zwycięskiej pracy umowę o przeniesienie na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu logo, oraz prawa własności pracy dostarczonej w ramach konkursu.

 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust.1 będzie miało charakter nieodpłatny.

 3. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy nadesłany projekt narusza prawa autorskie osób trzecich.

 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej

   lub niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

 5. Prace nadesłane na konkurs nie nagrodzone nie będą odsyłane do ich autorów.

                                                                                                                                    § 7.

            Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach  w Regulaminie oraz         o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora. (www.soltyswsi.blog.pl; www.dolinakacanki.pl)

 2. Prace nie opisane nie będą brane pod uwagę.

 3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji.

 5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej

autorem, akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika oraz przetwarzanie ich do celów związanych z organizacją  Konkursu.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji  o Konkursie .

Organizatorzy

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO

28 maj

P r o t o k ó ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiązownica Kolonia odbytego w dniu 26 maja 2013 roku w Wiązownicy Kolonii

 1.    Zebranie rozpoczęło się o godz.17.30  w drugim terminie i trwało do godz. 20.00.

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności – 50 osób

oraz:

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pan Romuald Garczewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie pan Kryspin Bednarczyk

Radny powiatowy pan Adam Kowal

Aspirant Zdzisław Kuca

3.  Przewodniczącego zebrania został: Jacek Piwowarski, na protokolanta wybrano: Halinę Kozłowską.

4. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

5.    Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników spotkania.
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie planu zebrania i zatwierdzenie go przez mieszkańców.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego.
6. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności.
7. Dyskusja nad przedstawionymi informacjami i sprawozdaniem.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały zebrania wiejskiego dotyczącego uregulowania stanu prawnego i przekazania w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia działki nr 357 leżącej na terenie wsi.
10. Dyskusja i głosowanie nad wyżej wymienioną uchwałą.
11. Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i zmianami, które nastąpią od lipca 2013 roku.
12. Propozycja zadań do realizacji na terenie sołectwa przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz ze środków funduszu sołeckiego.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: „za” 50, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

6. Streszczenie przebiegu obrad:

                        Sołtys wsi Jacek Piwowarski na wstępie zebrania powitał zaproszonych gości i licznie zebranych mieszkańców. W pierwszych słowach zwrócił się do obecnych na sali matek, składając im życzenia z okazji Dnia Matki. Do życzeń dołączyli się także zaproszeni goście i Rada Sołecka.

                        Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania wiejskiego, a następnie wybrano na protokolantkę panią Halinę Kozłowską. Sołtys przedstawił plan zebrania, który jednomyślnie został zatwierdzony przez zebranych. W dalszej części spotkania, ze względu na szybki wyjazd, głos zabrał aspirant Zdzisław Kuca, który przedstawił najczęstsze zagrożenia jakie spotykają mieszkańców na terenie wiejskim. Podjęto także dyskusję nad pracą policji i bezpieczeństwem na drogach.

                        Przewodniczący odczytał protokół z ostatniego zebrania wiejskiego i zapoznał mieszkańców  i zaproszonych gości ze sprawozdaniem z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w 2012 roku.(załącznik nr 2). Po przeczytaniu sprawozdania, nie było większych uwag i dyskusji nad przedstawionymi informacjami.

                        W kolejnej części zebrania głos zabrały dziewczyny z grupy Art z farb, które wygrały Lokalny Program Grantowy dla młodzieży „Mania Działania” realizowany przez Fundację FARMA, pozyskując 1000 złotych na malowanie przystanków w naszej najbliższej okolicy. Magdalena Paprocka przedstawiła ogólny zarys działalności grupy informując zebranych o przyszłych pracach w ramach projektu „Zmalujmy coś razem na przystanku”. Magda poprosiła zebranych mieszkańców o pomoc w realizacji zadania, zarówno na etapie koncepcyjnym, jak także przy samych pracach malarskich.   Mieszkańcy wsi bardzo entuzjastycznie zareagowali na ten pomysł i obiecali wszelką pomoc w poprawie wizerunku naszej okolicy.

                        W dalszej części zebrania głos zabrał burmistrz Romuald Garczewski przedstawiając ogólną sytuacje na terenie gminy, która bezpośrednio ma wpływ na kondycje naszej wsi. Burmistrz podkreślił, iż ubiegły rok był szczególnym dla naszej wsi, bowiem wyasfaltowano lub trwale wyremontowano blisko 3 kilometry dróg gminnych na terenie sołectwa. W porównaniu z całością inwestycji na terenie gminy Staszów jest to niespotykanie dobry wynik. Przedstawił także plany realizacji zadań, które w tym roku są przewidziane na terenie Wiązownicy Kolonii. Część z tych inwestycji już zaczęto realizować, jak choćby remont pomieszczeń i dachu w budynku po byłej szkole podstawowej. Pomieszczenia te mają służyć jako świetlica dla dzieci i być może dla młodzieży, bowiem bardziej szczegółowe zasady funkcjonowania tej placówki zostaną opracowane w późniejszym terminie. Burmistrz podkreślił, iż jego zamierzeniem jest aby świetlica zaczęła pracować w okresie wakacyjnym, ale to zależy od wielu czynników. W obecnej chwili trwa przetarg na wyposażenie tych pomieszczeń na cele świetlicowe.

                        Z innych planowanych inwestycji w naszej wsi wymieniono także modernizację boiska sportowego, utwardzenie placu w celu utworzenia kilku miejsc parkingowych i budowa altanki przy boisku.

                        Kolejnym gościem który zabrał głos był Przewodniczący Rady Miejskiej pan Kryspin Bednarczyk, który w krótkich słowach przedstawił plany inwestycji drogowych na terenie przysiółka Graniecznik. W podobnym temacie zabrał głos także radny powiatowy pan Adam Kowal, który z kolei mówił o inwestycjach powiatowych na terenie wsi i planach na przyszłość.

                        Na tym skończyła się część poświęcona wystąpieniom gości i przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu, którym było zapoznanie obecnych mieszkańców z projektem uchwały zebrania wiejskiego. Uchwała ta dotyczyła sprawy uregulowania stanu prawnego i przekazania działki nr 357  w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia. Po przeczytaniu projektu uchwały wywiązała się dyskusja nad jej treścią i przystąpiono do głosowania. W trakcie rozmowy podkreślano, że teren ten od zawsze leżał w obrębie wsi Wiązownica Kolonia i służył jej mieszkańcom zanim postawiono tam zlewnie mleka. Świadczą o tym relacje naocznych świadków, których oświadczenie jest dołączone do projektu uchwały. Poza tym mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim podkreślili, że działka nr 357 i nieruchomość tam znajdująca się może służyć wszystkim mieszkańcom sołectwa, a w chwili obecnej popada w ruinę o odstrasza swym wyglądem. Zaproponowano, że obiekt ten mógłby służyć jako siłownia, centrum sportu, szatnia dla sędziów i zawodników grających na boisku, czy miejsce spotkań aktywnej młodzieży. Pan Kryspin Bednarczyk zaproponował powołanie Ochotniczej straży Pożarnej na terenie Wiązownicy Kolonii      z siedzibą po byłej zlewni mleka. Po tych dyskusjach przystąpiono do glosowania.  Za przyjęciem uchwały Zebrania Wiejskiego nr 1/2013 z dnia 26 maja 2013 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego i przekazania działki nr 357  w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia byli wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy wsi. Treść uchwały wraz załącznikami stanowi załącznik nr 3.

                        W dalszej części zebrania głos zabrał burmistrz Garczewski i przedstawił informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i zmianami, które nastąpią od lipca 2013 roku. Na bieżąco odpowiadał na liczne pytania mieszkańców i wyjaśniał wszelkie niejasności. Głos zabrała także pani Jolanta Klimek, młodszy referent w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, która rozdała stosownie przygotowane ulotki i służyła pomocą mieszkańcom w temacie odpadów komunalnych.

                        Kolejne dwa punkty planu zebrania wiejskiego połączyły się w całość, gdyż mieszkańcy zgłaszając wolne wnioski jednocześnie wyrażali propozycję zadań do realizacji na terenie sołectwa Wiązownica Kolonia. Obecni na zebraniu poruszyli liczne tematy, które są istotne dla naszej społeczności. Mieszkańcy przysiółka Graniecznik z panem Ryszardem Wawrzkiewiczem i panią Teresą Bąk na czele, podnieśli problem dowozów szkolnych. Teren pod plac manewrowy dla autobusów został udostępniony jesienią ubiegłego roku i do tej pory nie ma dojazdów. Dzieci muszą chodzić piechotą kilka kilometrów, albo liczyć na dowozy przez rodziców. Burmistrz zapewnił, iż ta sprawa zostanie potraktowana priorytetowo         i jeszcze w najbliższych dniach zostanie wyjaśniona. Kolejnym postulatem zgłoszonych przez mieszkańców Graniecznika było połączenie drogą asfaltową wsi Wiązownica Kolonia i Suchowola. W tej sprawie głos zabrał pan Kryspin Bednarczyk i powiedział, że sprawa ta jest dobrze znana władzom samorządowym, które opracowują wspólny plan dogodnego połączenia sieci dróg.

                        Głos zabrał Przewodniczący Rady Sołeckiej pan Henryk Jazgara i wraz z panią Marianną Szczepańską zapytali o przyszłość Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wiązownicy Kolonii. Mieszkańcy obawiają się, iż pewnego dnia zostaną bez opieki zdrowotnej i pytają czy władze gminne  działają w tym kierunku, aby zabezpieczyć nas na taką ewentualność. Burmistrz zabierając głos podkreślił, iż sytuacja w służbie zdrowia jest ogólnie zła i podobne problemy maja inne wiejskie ośrodki zdrowia. Głównym problem jest brak lekarzy i obawia się, że może być problem w  przyszłości w znalezieniu lekarza chcącego leczyć na wsi. Zapewnił jednak, że dołoży wszelkich starań, aby nasza społeczność nie była pozbawiona opieki zdrowotnej.

                        Kolejnym mieszkańcem, który zabrał głos był pan Krzysztof Bryła, który wyraził obawę o odbiór śmieci spod swojej posesji, bowiem droga gminna w przysiółku Zamłynie jest okresowo nieprzejezdna z uwagi na błotnisty teren. Postulat ten łączył się także z wnioskiem o naprawę, albo trwały remont tego odcinka drogi. W temacie dróg zabrał głos także pan Jan Bąk z przysiółka Kopanina, który spytał, czy jest szansa na polepszenie jakości dróg na tym terenie. W temacie dróg odpowiedź najczęściej padała taka, iż w miarę zaplanowanych robót remontowych rumoszem i szlaką będą te drogie naprawiane, a co do budowy dróg asfaltowych, to wszystko zależy od funduszy jakie posiada gmina.

                        Pan Piotr Żyła zapytał o powody zabranie lokalu wyborczego, który z naszej wioski został przeniesiony do Wiązownicy Dużej i czy jest możliwość jego przywrócenia. Pan burmistrz odpowiedział,  że decyzja ta była uwarunkowana ordynacją wyborczą, która mówi, iż lokale wyborcze powinny być w miejscowościach o największej liczbie mieszkańców. Nadmienił także, że lokal wyborczy powinien spełniać warunki, które są określone przepisami. W momencie kiedy trwały prace nad granicami obwodów wyborczych  i miejscami do głosownia, nasz budynek po byłej szkole nie spełniał określonych przepisów. Burmistrz podkreślił, że gmina zapewni dogodny transport dla wszystkich obywateli, którzy będą chcieli spełnić swój wyborczy obowiązek.

                        Na koniec wolnych wniosków i zapytań poruszono sprawę rowu odwadniającego w granicy między wsiami Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia. Obecni na zebraniu zaproszeni goście obiecali od razu zając się tą sprawą i po zakończonym zebraniu udać się na miejsce oględzin.

                        W ostatnim punkcie zebrania wiejskiego sołtys Jacek Piwowarski serdecznie podziękował mieszkańcom wsi za tak liczne przybycie i obywatelską postawę podczas spotkania. Podkreślił, że czuję dumę z mieszkańców i ma wielką nadzieję, że tak duża frekwencja jest początkiem zmian, które już zachodzą w Wiązownicy Kolonii. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego zebrania i zaprosił zebranych do uczestnictwa w Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, które powstało na terenie wsi Wiązownica Kolonia i w swoich działaniach statutowych ma wpisane aktywizację, integrację i rozwój lokalnego środowiska wiejskiego.

                        Dziękując raz jeszcze mieszkańcom i przybyłym gościom zakończono zebranie wiejskie.

7. Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały w sprawie uregulowania stanu prawnego i przekazania działki nr 357 w prawo użytkowania sołectwu Wiązownica Kolonia „za” było 50 uczestników zebrania, „przeciw” 0 „wstrzymało się” od głosu 0.

Uchwała została przyjęta .

8. Treść podjętej uchwały – uchwała z załącznikami w załączeniu (3 egz.)

Wolne wnioski zebrania wiejskiego:

Budowa drogi Wiązownica Kolonia – Suchowola przez Graniecznik

Budowa lub remont dróg gminnych w przysiółku Kopanina i Zamłynie

Połączenie drogi gminnej w przysiółku Dzięki

Dowozy szkolne z Graniecznika

Wyrównanie terenu między boiskiem a drogą gminną

 Budowa rowów odwadniających w przysiółku Browary

       Halina Kozłowska                                                       Jacek Piwowarski

         Protokołowała                                                      Przewodniczący zebrania

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

INFORMACJE O ZEBRANIU

22 maj

Podczas zebrania wiejskiego w najbliższą niedzielę poruszone będą liczne tematy, a wśród nich nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy uczestnik zebrania zostanie wyposażony w pisemna informację o nadchodzących zmianach. Będzie możliwość zadania wielu nurtujących nas pytań oraz złożenia zaległej deklaracji. Poza tym będziemy gościć burmistrza, który przedstawi nam plany dotyczące naszej wioski. Serdecznie Państwa zapraszam i proszę o podrzucenie kilku tematów na niedzielne spotkanie. O czym należy rozmawiać na naszym zebraniu? Pozdrawiam i czekam propozycji. No i przede wszystkim będzie sprawozdania z pracy Rady Sołeckiej i Sołtysa. Mam nadzieję, że dowiem się jak jeszcze bardziej mogę usprawnić swoją pracę. Zapraszam serdecznie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ SESJĘ

06 kwi

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa