RSS
 

Statut sołectwa Wiązownica Kolonia

Statut Sołectwa Wiązownica Kolonia


Rozdział I

Nazwa i teren działania samorządu

§ 1.1. Ogół mieszkańców wsi Wiązownica Kolonia stanowi Samorząd Mieszkańców Sołec­twa.

2.Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi: „Sołectwo Wiązownica Kolonia”.

3.Teren działania sołectwa obejmuje obszar wsi Wiązownica Kolonia.

§ 2. Sołectwo Wiązownica Kolonia jest jed­nostką pomocniczą Miasta i Gminy Staszów.

§ 3. Sołectwo Wiązownica Kolonia działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą­dzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

-      Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148),

-      Statutu Miasta i Gminy Staszów,

-      niniejszego Statutu.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sołectwie rozumie się przez to Sołectwo Wią­zownica Kolonia.

 

Rozdział II

Zakres zadań Sołectwa

§ 5.1. Do zakresu zadań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne przekazane mu przez Radę Miejską w drodze uchwały.

2. Sołectwo w szczególności realizuje zada­nia z zakresu:

a)   współdziałania z organami gminy poprzez wy­rażanie opinii co do planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa, uciążliwości środowiskowych, lokalizacji inwe­stycji, remontów kapitalnych obiektów ogólno­społecznych, budowy i naprawy dróg, zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji zbiorowej i rozmieszczenia przystanków, przebiegu ukła­dów komunikacyjnych, rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów al­koholowych,

b)   dbałości o obiekty komunalne, socjalne, kultu­ralne oraz sportowe,

c)   podejmowania uchwał dotyczących zarządu mieniem gminnym, przekazanym uchwałą Ra­dy Miejskiej lub na podstawie ustaw,

d)   kształtowania zasad współżycia społecznego oraz właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności gotowości niesienia pomocy są­siedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, propagowania gospo­darności, oraz poszanowania mienia i przepi­sów prawa,

e)   podejmowania działań na rzecz umacniania rodziny,

f)    organizowania różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

g)   organizowania czasu wolnego dzieci i mło­dzieży,

h) podejmowania działań mających na celu umoc­nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

i) organizowania i uczestniczenie w przedsięwzię­ciach o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym, wypoczynkowym oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

j) występowania z inicjatywami poprawy warun­ków ekologicznych, sanitarnych i estetycznych środowiska, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i współdziałanie z właściwymi organami w tych sprawach,

k) inicjowania czynów społecznych na rzecz spo­łeczności lokalnej,

l)    rozwiązywania sporów sąsiedzkich.

§ 6. Sołectwo  realizuje  swoje  zadania  w szczególności poprzez:

a)     podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

b)    współpracę z organami gminy oraz organiza­cjami społecznymi,

c)     opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,

d)    występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w sprawach sołectwa i gminy,

e)   pomoc w  organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

f)    współpracę z radnymi.

§ 7. Sołectwo posiada zdolność sądową oraz zdolność do uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.

 

Rozdział III

Organy Sołectwa

§ 8.1. Organami sołectwa są:

-      zebranie wiejskie,

-      sołtys.

2.Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

3.Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy sołectwa, np. komi­sje lub komitety – określając zakres ich działania i tryb wyboru ich członków.

§ 9. Zebranie wiejskie jest organem uchwa­łodawczym sołectwa.

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający stałe miejsce zamieszkania na jego terenie w ro­zumieniu Kodeksu Cywilnego oraz czynne prawo wyborcze.

§ 11. Do kompetencji zebrania wiejskiego na­leży:

a)   podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu zadań sołectwa,

b)   wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołec­kiej,

c)   przyjmowanie   sprawozdania   i   dokonywanie oceny działalności sołtysa i rady sołeckiej,

d)   powoływanie i odwoływanie innych organów sołectwa,

e)   zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa.

§ 12.1. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a)   rady sołeckiej

b)   Burmistrza

c)   Rady Miejskiej

d)   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przy­jęty w sołectwie, najpóźniej na siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 13.1. Zebranie wiejskie jest ważne jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i uczest­niczy w nim 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. W razie stwierdzenia braku wymaga­nej liczby uczestników przewodniczący zebrania zarządza odbycie zebrania po 30 minutach. Po upływie tego terminu zebranie wiejskie podejmuje obrady i jest ważne bez względu na liczbę uczest­ników.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestników, w głoso­waniu jawnym.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

4. Zebranie może postanowić o przeprowa­dzeniu głosowania tajnego.

§ 14.1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. W razie nieobecności sołtysa lub potrzeby zastąpienia go w obradach, zebranie wiejskie wybiera inną osobę na przewod­niczącego obrad w głosowaniu jawnym.

2.Zebranie Wiejskie wybiera protokolanta.

3.Obrady zebrania są protokołowane. Proto­kół i uchwały podpisuje sołtys lub prowadzący zebranie i protokolant.

4.Dokumenty z zebrania wiejskiego (orygi­nał protokołu, listę obecności, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie), prowadzący zebranie przeka­zuje Burmistrzowi w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania.

Jeżeli sołtys nie zwoła zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zebranie wiej­skie zwołuje Burmistrz.

Termin i miejsce zebrania wiejskiego po­daje  sołtys  poprzez  wywieszenie  informacji  na tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, najpóźniej na siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 15. Sołtys jest organem wykonawczym so­łectwa.

§ 16. Do obowiązków i kompetencji sołtysa jako organu wykonawczego należy w szczególno­ści

a)          zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiej­skim,

b)   organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności,

c)   reprezentowanie sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji i organizacji,

d)   opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy oraz wniosków o ulgi z zakresu podat­ków, opłat i innych należności,

e)   potwierdzanie okoliczności, których wymagają przepisy prawa,

f)    prowadzenie zarządu tymi składnikami, które gmina przekaże sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,

g)   stosowanie w ramach sołectwa obiegu doku­mentów finansowych (należności podatkowe, wpływy z działalności gospodarczej), zgodnie z wytycznymi Skarbnika Miasta i Gminy,

h)   sporządzanie sprawozdań,

i) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,

j) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

k) prowadzenie w niezbędnym zakresie doku­mentacji sołectwa.

§ 17.1. Rada sołecka jest ciałem opiniodaw­czo-doradczym i wspomaga działalność sołtysa.

2.Rada sołecka składa się z 4 członków.

3.Rada sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje sołtys lub przewodniczący rady.

5. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków rady, w głosowaniu jawnym.

§ 18.1. Do zadań rady sołeckiej należy:

a)   przygotowanie zebrań wiejskich, sporządzanie dokumentacji z zebrań (protokołów, projektów uchwał, opinii),

b)   zebranie wniosków i innych wystąpień miesz­kańców w sprawach sołectwa,

c)   opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiej­skiemu projektów programu pracy sołectwa oraz projektów wystąpień w sprawach wykra­czających poza możliwości ich realizacji w ra­mach sołectwa,

d)   opracowanie informacji ze swej działalności.

§ 19.1. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

2. Sołtys i przewodniczący rady sołeckiej
może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej bez
prawa głosowania.

3.Sołtys i przewodniczący rady sołeckiej ma obowiązek uczestniczyć w naradach okresowych i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza.

4.Sołtysowi i przewodniczącemu rady sołec­kiej przysługuje prawo:

-      zabierania głosu w dyskusji zgodnie z regula­minem obrad sesji Rady Miejskiej zawartym w Statucie Miasta i Gminy,

-      składania wniosków,

-      udziału w pracach stałych komisji Rady Miej­skiej na zaproszenie przewodniczącego komisji lub na własny wniosek, bez prawa do głoso­wania,

-      zwrotu kosztów przejazdu na sesje Rady Miej­skiej, posiedzenia komisji oraz z tytułu zała­twiania innych niezbędnych obowiązków.

5. Sołtys ma ponadto prawo do diety w wy­sokości określonej uchwałą Rady Miejskiej.

§ 20. Sołtysowi lub członkowi Rady Sołeckiej przysługuje prawo uczestniczenia przy odbiorze zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remon­towych realizowanych na terenie sołectwa ze środków budżetowych gminy lub realizowanych z częściowym udziałem tych środków.

§ 21.1. Realizując zadania statutowe Sołtys korzysta z pomocy Urzędu Miasta i Gminy w za­kresie:

-      zaopatrzenia w materiały biurowe,

-      wysyłki pism urzędowych,

-      kserowania pism.

2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Sekretarza Miasta i Gminy lub Kierownika Wydziału Organizacyjnego.

§ 22. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej oraz innych organów powołanych przez zebranie wiej­skie trwa 4 lata i upływa z dniem wyborów no­wych organów, najpóźniej w trzy miesiące od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady Miejskiej.

§ 23.1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarzą­dza Rada Miejska, a przeprowadza je Burmistrz, najpóźniej w trzy miesiące od dnia ogłoszenia wy­ników wyborów do Rady Miejskiej.

2.Zebranie wiejskie na którym ma być do­konany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz w porozumieniu z sołtysem. Miejscem zebrania jest lokal służący celom publicznym.

3. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru organów sołectwa podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowa­nie obwieszczeń na terenie sołectwa, najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

4.Burmistrz wyznacza spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy swego przedstawiciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów. Zadaniem przedstawiciela Burmistrza jest otwarcie zebrania, stwierdzenie jego ważności, poinstruo­wanie uczestników zebrania o zasadach wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej i przeprowadzenie wy­boru przewodniczącego zebrania, który prowadzi dalej obrady. Przedstawiciel Burmistrza służy gło­sem doradczym oraz czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz statutu sołectwa.

5.Burmistrz zapewnia pracownika do obsłu­gi biurowej zebrania.

6.Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgło­szonych bezpośrednio przez uprawnionych uczest­ników zebrania. Głosowanie przeprowadza się od­dzielnie dla wyboru sołtysa, oddzielnie dla wyboru rady sołeckiej.

7.Sołtysem oraz członkiem rady sołeckiej może zostać wybrany obywatel polski, który naj­później w dniu wyborów, ukończył 18 lat życia, na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa i nie został prawomocnym wyrokiem sądu pozbawiony praw publicznych.

8. Dla przeprowadzenia głosowania w toczą­cych się wyborach organów sołectwa, zebranie wiej­skie wyłania komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady so­łeckiej. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

9.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

-      przygotowania kart do głosowania; kandyda­tów umieszcza się na kartach według kolejno­ści zgłoszeń,

-      wydawanie kart do głosowania uczestnikom spotkania po wyczytaniu ich nazwiska z listy

obecności przez przewodniczącego komisji lub sekretarza,

-      przeprowadzenie głosowania,

-      ustalenie wyników głosowania,

-      sporządzenie protokołu wyborów,

-      ogłoszenie wyników wyborów.

10.Głosowanie odbywa się kartami do gło­sowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. Nieważne są karty całkowicie przedarte oraz inne niż ustalone.

11.Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący

-      w wyborach sołtysa pozostawia nieskreślone jedno imię i nazwisko kandydata, a pozostałe skreśla

-      w wyborach rady sołeckiej – pozostawia nie-skreślone 4 imion(a) i nazwisk(a) kandydatów, a pozostałe skreśla.

12.Za wybranych uważa się tych kandyda­tów, którzy uzyskali największą liczbę głosów we­dług sporządzonego protokołu wyborów, podpi­sanego przez komisję skrutacyjną, przewodniczą­cego zebrania i przedstawiciela Burmistrza.

13. Rada Miejska zarządza przedterminowe wybory dla wyboru sołtysa w przypadku śmierci, odwołania lub pisemnej rezygnacji poprzedniego sołtysa. Wybory dla uzupełnienia składu rady so­łeckiej lub wybrania nowego składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo­łane przez sołtysa, informując o tym Burmistrza.

§ 24.1. Protest co do ważności wyborów mo­że złożyć każdy mieszkaniec sołectwa w terminie 3 dni od dnia wyborów.

2.Organem przyjmującym i rozpatrującym protesty jest Burmistrz.

3.Burmistrz w terminie 7 dni rozpatruje pro­test i zawiadamia wnoszącego protest.

4.Odwołanie od rozstrzygnięcia Burmistrza, o którym mowa w ust. 3 przysługuje mieszkańcom do Rady Miejskiej w terminie 3 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Burmistrza.

5.Odwołanie mieszkańców od rozstrzygnię­cia Burmistrza Rada Miejska rozpatruje na najbliż­szej sesji.

6.W przypadku gdy Rada Miejska uzna pro­test za zasadny Burmistrz obowiązany jest do przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

§ 25.1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani, na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, przez zebra­nie przed upływem kadencji jeżeli:

-      nie wykonują swych obowiązków,

-      naruszają postanowienia statutu i uchwał ze­brań wiejskich,

-      stracili zaufanie mieszkańców.

2.Z wnioskiem o odwołanie sołtysa z tych samych przyczyn może się zwrócić do zebrania Burmistrz.

3.Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funk­cji podejmowana jest przez zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu zaintereso­wanego i dla swej ważności wymaga bezwzględ­nej większości ważnie oddanych głosów obecnych na zebraniu.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa sołectwa oraz zasady

zarządu mieniem gminnym w sołectwie

§ 26. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

§ 27. Wszystkie    przysługujące    dotychczas mieszkańcom sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe na mieniu gminnym pozostają nienaruszone.

Rozdział V.

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 28.1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz, w zakresie przestrzegania prawa i realizacji zadań statutowych.

§ 29. W razie sprzeczności uchwały zebrania wiejskiego z przepisami prawa, niniejszym statu­tem lub interesem gminy Burmistrz zawiesza jej wykonanie i przekazuje sprawę do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. Rada Miejska po wysłuchaniu sołtysa lub przewodniczącego rady sołeckiej może uchylić uchwałę.

§ 30.1. W razie powtarzających się działań sołtysa naruszających przepisy prawa lub niniej­szego statutu, Burmistrz, informując o tym Radę Miejską, może wezwać do zaprzestania takich dzia­łań, wskazując zaistniałe uchybienia.

2. Jeżeli sołtys nie zastosuje się do wezwania Burmistrz zwraca się do zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31. Rada Miejska w Staszowie w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z miesz­kańcami lub z ich inicjatywy, tworzy i znosi sołec­two lub zmienia jego granice.

§ 32. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska na wniosek zebrania wiejskiego, Burmistrza lub z

własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsulta­cji z mieszkańcami.

§ 33. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo­wym Województwa Świętokrzyskiego oraz podle­ga wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

Dodaj komentarz

 

 
 1. ~anna

  22 listopada 2014 o 20:58

  Witam,
  Strasznie podoba mi się to co robicie u was. Parę dni temu zostałam radną. W mojej miejscowości nie dzieje się nic chciałabym to zmienić ale nie wiem od czego zacząc.

   
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa