RSS
 

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W 2012 ROKU

26 maj

Dzisiaj o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wiejskie, na które przyszło blisko 50 osób. Jak na realia naszej wioski, to liczba niespotykanie duża. Liczba, która mam nadzieję, że jest zwiastunem zmian, które zachodzą w naszym środowisku. Gorąco dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie, zabieranie głosu i merytoryczną debatę podczas tego zebrania. Dla tych, których z rożnych względów zabrakło podczas dzisiejszego popołudnia zamieszczam treść Sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie trwało do godziny 20.00 i obfitowało w wiele istotnych dla nas tematów. Bliższe informacje i przebieg spotkanie umieszczę w późniejszym czasie. Tymczasem zapraszam do lektury sprawozdania i liczę na Wasze opinie dotyczące dalszej pracy sołtysa i Rady Sołeckiej. W dużej mierze aktywność mieszkańców ma wpływ na działania ich reprezentantów, dlatego tak ważnym jest aby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i krytyką, która często pomaga korygować pewne działania. Liczę na Wasz głos w debacie:)

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W 2012 ROKU

            Miniony rok, a szczególnie jego druga połowa był dla naszej społeczności rokiem zmian. Zmian na stanowisku sołtysa i Rady Soleckiej ale także rokiem inwestycji drogowych.  W trakcie mojej dziewięciomiesięcznej kadencji jako przedstawiciela naszej społeczności realizowałem mandat zaufania jakim zostałem obdarzony. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Państwa nadziei pokładanych w zmianach, które nastąpiły w ubiegłym roku. Poniższe sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej będzie krótkim przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej wioski i społeczności tu mieszkającej.

             Rada Sołecka pracuje w składzie: Henryk Jazgara – przewodniczący, Marianna Szczepańska, Halina Kozłowska, Henryk Maciąg. W roku sprawozdawczym odbyłby się trzy zebrania wiejskie:

1)    15.09.2012 (fundusz sołecki) Obecnych było 17 osób. Fundusz sołecki (14715,42 zł ) decyzją zebrania wiejskiego przeznaczono na : rowy odwadniające Browary (10000 zł) remont dróg rumoszem (4715,42 zł). Prace w tym zakresie obejmą wykopanie, oskarpowanie, zrobienie przepustów (około 100 mb) 9 samochodów (ok. 90 ton) rumoszu do remontu dróg gminnych.

Poza tym mieszkańcy zgłosili dwa wnioski:

 • ograniczenia tonażu na drodze z Wiązownicy Małej przez Wiązownicę Kolonię do Bukowej

 • regulację stanu prawnego drogi gminnej w przysiółku Zamłynie oraz jej budowa

2)    14.10.2012 (zebranie wyborcze) Udział wzięło 85 mieszkańców. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa wsi Wiązownica Kolonia, z których obecni mieszkańcy wybrali Jacka Piwowarskiego. W wolnych wnioskach zgłoszono postulat budowy dróg.

3)    28.10.2012 (wybory członka i przewodniczącego Rady Sołeckiej) Obecnych mieszkańców 13. Zebranie wiejskie wybrało jednogłośnie na nowego członka Rady Sołeckiej pana Henryka Jazgarę. Po krótkiej naradzie wewnątrz Rady ustalono, iż przewodniczącym Rady Sołeckiej wsi Wiązownica Kolonia będzie Pan Henryk Jazgara. Podczas zebrania zgłoszono wniosek o wyrównanie placu przed szkołą.

            W trakcie roku sprawozdawczego sołtys i członkowie Rady Sołeckiej spotykali się w zależności od potrzeb, aby wspólnie wypracować kierunki działań, zapoznać się z korespondencją wychodzącą i przychodzącą, określić najpilniejsze potrzeby mieszkańców wsi. Nierzadko spotkania te miały charakter czysto roboczy, kiedy to zabezpieczaliśmy budynek starej, drewnianej szkoły czy karczowali zarośla.

            Jedno ze spotkań miało charakter wyjazdowy. Podczas wizyty studyjnej w ramach projektu „Akademia demokracji lokalnej” wyjechaliśmy do powiatu bieszczadzkiego, gdzie poznaliśmy funkcjonowanie innych sołectw i organizacji pozarządowych, które działają dla swoich społeczności.

            Na wniosek przewodniczącego Rady Soleckiej udało się udzielić pomocy przed zimą jednemu z mieszkańców naszej wsi, który znalazł się w tragicznym położeniu. Dzięki naszej interwencji OPS w Staszowie otoczył go odpowiednią opieką.

            Od pierwszych dni bycia sołtysem postanowiłem aby wszelkie moje działania były przejrzyste dla jak największej liczby mieszkańców wsi. Uważam, że ludzie, którzy wybrali mnie do reprezentowania naszej wioski mają prawo wiedzieć co robię i z jakim skutkiem. Dlatego też założyłem stronę internetową (blog) gdzie staram się na bieżąco informować o   istotnych dla wsi działaniach. Poza tym strona ta ma także charakter promujący nasz region, co wydaję mi się robi dość dobrze, bowiem od 18 października 2012 roku do dzisiaj odwiedzono ją blisko 15 i pół tysiąca razy. Także sami mieszkańcy, dzięki tej platformie mogą wysyłać informacje do mnie.

            W trakcie swojej krótkiej kadencji wysłałem ponad 30 pism, głównie do władz samorządowych, które dotyczyły spraw bezpieczeństwa, dróg gminnych, budynków, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, zapotrzebowania sprzętowego do świetlicy, placów i robót na terenie wsi Wiązownica Kolonia. Większość z tych spraw udało się rozwiązać, kilka z nich jest w trakcie realizacji, ale niestety nie wszystko udało się zrobić. Jedno z pism dotyczyło oświetlenia ulicznego na terenie przysiółka Browary, gdzie w chwili obecnej nie ma ani jednej lampy. Niestety ze względów technicznych realizacja tego zadania w tej chwili jest niemożliwa, ale ufamy iż władze samorządowe pomogą nam w podniesieniu bezpieczeństwa i komfortu życia ludziom tak mieszkającym, tym bardziej, że jest to najszybciej rozwijający się region wsi. Sprawą która jest w trakcie realizacji i ciągnie się już kilka miesięcy jest sprawa dowozów szkolnych z przysiółka Graniecznik. Państwo Warzkiewiczowie udostępnili plac manewrowy, gdzie autobus szkolny mógłby nawracać, jednakże do tej pory dzieci skazane są na długie marsze lub dowozy przez rodziców. Mamy nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie jeszcze w tym roku szkolnym.

            W trakcie roku sprawozdawczego zrealizowano inwestycję z funduszu sołeckiego w postaci wybudowania 61 mb chodnika przy budynku po byłej szkole podstawowej. Koszt robót i materiałów do budowy wyniósł 13892,19 złotych.

            Na mój wniosek przyjechała do naszej wioski przedstawicielka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w sprawie wpisania do Krajowego Rejestru Zabytków starej latarni leśnej i figury kamiennej z krzyżem przy Senatorce. Po oględzinach ustalono, że wyżej wymienione obiekty spełniają wymogi do wpisania na listę. Po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, iż obiekty te najpierw zostaną wpisane do gminnego rejestru zabytków, co w dużej mierze pozwoli na większe możliwości zabezpieczenia i odrestaurowania tych dóbr naszej historii. Gmina  przychyliła się na ten wniosek, obiecując uzupełnienie swojej listy zabytków na terenie gminy Staszów.

            Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ludzi korzystających z drogi gminnej w przysiółku Wronia Góra został usunięty konar wierzby, który niebezpiecznie zwisał nad drogą. Dzięki szybkiej reakcji UMiG udało się w porę usunąć niebezpieczeństwo.

            Jako sołtys uczestniczyłem w kilku Sesjach Rady Miejskiej w Staszowie, gdzie dwukrotnie zabrałem głos i złożyłem jeden wniosek dotyczący zasad informowania sołtysów o obradach Sesji Rady Miejskiej. Wniosek został przyjęty, w wyniku czego każdy sołtys na terenie gminy, który wyrazi taką chęć będzie otrzymywał pocztą elektroniczną projekty uchwał wraz z załącznikami, które będą przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Staszowie.

            Na początku sprawozdania użyłem sformułowania, iż miniony rok 2012 był rokiem zmian, zmian także wizerunkowych naszej wsi. Władze gminne w roku sprawozdawczym mocno zainwestowały w poprawę dróg, które od wielu lat są bolączką naszego regionu. Wybudowano i trwale wyremontowano 4 odcinki dróg gminnych na terenie naszej wsi na łączną sumę 753 766 złotych i 18 groszy. Daje to blisko 3 kilometry nowych dróg, a dokładnie 2908 mb. To duża zmiana, za którą jesteśmy wdzięczni, ale jednocześnie mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości zostaną wybudowane drogi do wszystkich mieszkańców naszej wsi.

            Mówiąc o zmianach nie należy również zapomnieć o ludziach tu żyjących, którzy w dużej mierze uwierzyli w to, że mają realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Nikt inny jak my sami musimy zadbać o nasz wspólny dom jakim jest wieś i nikt inny jak my wiemy czego najbardziej nam potrzeba, by czuć się bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu na ziemi. Efekty tych zmian już są widoczne o czym będzie mówione w dalszej części zebrania wiejskiego.

            Kończąc swoje sprawozdanie w głębi duszy wierzę, iż to co robimy wraz z Radą Sołecką spotyka się ze społeczną aprobatą. Z tego miejsca pragnę podziękować mieszkańcom wsi, którzy aktywnie włączyli się w działanie poprzez fizyczne uczestnictwo w pracach, ale także poprzez merytoryczne wsparcie i konstruktywną krytykę. Dzięki wsparciu jakie dostaję od Rady Sołeckiej z przewodniczącym na czele jestem pełen wiary, że dzieło, które rozpoczęliśmy 9 miesięcy temu włączy w działanie licznych mieszkańców i instytucje, i będzie trwać do momentu zrealizowania wszystkich zamierzonych celów. Nasze działania nie miałyby większego odzewu, gdyby nie współpraca z władzami samorządowymi, którym składamy szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych możliwy jest pełny sukces działań na rzecz naszej wsi. Dlatego też kończąc życzę Państwu dużo sił i wyrozumiałości względem siebie oraz patrzenia na najbliższy region, jako na nasze wspólne podwórko, na którym spotykamy się i żyjemy każdego dnia. Wiem, że nie wszystko zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy jest  do zrobienia. Jednakże każdemu z nas leży na sercu dobro naszej małej ojczyzny dlatego jedynie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i dojść do zamierzonego celu.

Wiązownica Kolonia 26.05.2013

Jacek Piwowarski

 

 
Komentarze (3)

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

 

 
 1. ~piotr

  27 maja 2013 o 18:27

  Gratulacje dla p.sołtysa za wspaniały przebieg zebrania i stworzenie miłej atmosfery.Myślę że i władze gminy powinny być zadowolone.Dyskusja rzeczowa z odrobiną chumoru.Oby tak dalej.

   
 2. ~piotr

  27 maja 2013 o 18:41

  Chumor a nie humor-ale było bardzo rzeczowo.Widać ,że mieszkańcy Wiązownicy kol.są aktywni i da się coś wspólnego zorganizować.Zyczę wszystkim dobrego HUMORU!!

   
  • Sołtys wsi

   27 maja 2013 o 23:48

   Dziękuję bardzo. Zebranie było wyjątkowe nie tylko z uwagi na niespotykanie dużą frekwencję, ale przede wszystkim z uwagi na obywatelską postawę mieszkańców. Czułem dumę z naszej wsi widząc jak czynnie jej mieszkańcy biorą udział w zebraniu.

    
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa